Státní správa, samospráva

Asociace si je doře vědoma toho, že bez určitých organizací se mnohá opatření nedají realizovat.

A. MINISTERSTVA

Hlavním partnerem by mělo být Ministerstvo dopravy, které spolupracuje zejména s Implementačním orgánem realizace Cyklostrategie, s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho příspěvkovou organizací Agenturou CzechTourism. Dále bude spolupracovat s Ministerstvem zemědělství s tématikou cyklistické infrastruktury a Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s tématikou osvěty, vzdělávání a výzkumu. V oblasti bezpečnosti bude spolupracovat s Ministerstvem vnitra a Policií ČR.

Cílem je, aby cyklistická doprava byla zakotvena jako průřezové téma v různých oborech činnosti (např. doprava, zdravotnictví, plánování měst, bezpečnost) a tím také v různých resortech, které by měly vhodným způsobem zahrnout toto téma do svých oblastí.

 

B. STÁTNÍ A VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Efektivní meziresortní spolupráce různých úrovní veřejné správy a dalších aktérů je nezbytným předpokladem pro výkonný systém podpory cyklistiky ve smyslu národního plánu rozvoje cyklistiky. Jedním z nejdůležitějších a přitom nejnáročnějších úkolů je přivést různé organizační a správní úrovně všech zainteresovaných subjektů ke společné, do budoucna orientované koncepci. Pro spolupráci při plánování cyklistické dopravy mezi různými úrovněmi je nutné dobré poskytování informací a transparentnost a efektivita finanční stránky věci. Svým rolí mohou přispět zejména:

 

C. KRAJE

Kraje rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií a vykonávají působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR (Zákon č. 13/1997 Sb.). Na krajských úřadech se těmito věcmi zabývají odbory dopravy a silničního hospodářství.

V samostatné působnosti rozhoduje ve věcech silnic II. a III. třídy vždy příslušný vlastník, tedy kraj, na jehož území se daná komunikace nachází. O dopravní obslužnosti kraje tedy rozhoduje krajské zastupitelstvo, které pro tuto oblast výkonu samosprávy zřizuje výbor pro dopravu. Kraje dále zřizují krajské příspěvkové organizace na správu a údržbu silnic na svém území.

Více o kompetencích krajů zde.