Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Paneveropský plán rozvoje cyklistické dopravy

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se spolupodílí na tvorbě Panevropského plánu cyklistické dopravy (Pan-European Master Plan). Jedná se o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Díky němu by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v České republice. K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Panevropský plán cyklistické dopravy bude oficiálně schválený na 5. Setkání partnerů THE PEP ve Vídni v roce 2019. V rámci zpracování dokumentu asociace průběžně připomínkovala tento dokument.

Jaká jsou doporučení?

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

1.1 Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu

1.2 Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora

1.3 Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

2.1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu

2.2 Snížení limitu pro nejvyšší povolenou rychlost zajistí vhodnější podmínky pro pohyb cyklistů na dopravních komunikacích

2.3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

3.1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě

3.2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek

3.3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

4.1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky

4.2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu

4.3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

5.1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury

5.2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech

5.3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

6.1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky

6.2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele

6.3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

7.1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  

7.2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií

7.3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

8.1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky

8.2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni

8.3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

9.1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku

9.2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům

9.3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

10.1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat

10.2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty

10.3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky

 

Plány pro rok 2019

Dokument by měl politikům nabídnout silné argumenty pro podporu bezmotorové dopravy. Součástí dokumentu, u jehož zrodu stáli především zástupci Rakouska a Francie, bude také doporučení, jak přistupovat k cyklodopravě na národní a mezinárodní úrovni. Dokument bude důležitý například pro sjednocení pravidel a zákonů. Zákony a pravidla provozu pro cyklisty se v jednotlivých zemích liší, to může vytvářet nebezpečné situace. Například německý turista dnes možná často ani neví, že na přejezdu pro cyklisty v Česku nemá přednost.

Podpora cyklistické a pěší dopravy je důležitou součástí THE PEP programu, jehož hlavním kontaktním místem pro oblast dopravy v ČR je Centrum dopravního výzkumu . Myšlenka společné evropské strategie se objevila v takzvané Pařížské deklaraci, která byla podepsaná ¨na setkání nejvyšších představitelů zemí zapojených do THE PEP programu. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují.

Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Jízdní kolo jako dopravní prostředek používá kolem 7 % obyvatel EU. Celkově tak ročně ušetří nejméně 205miliard euro, to znamená více než 2 euro na každý ujetý kilometr. Více než polovinu z této částky přitom mají na svědomí zdravotní přínosy. Kromě nich jsou započítané i úspory času v dopravních zácpách, paliva, zlepšení kvality ovzduší a hluku a také podpora místní ekonomiky a cestovního ruchu.

Pro podporu cyklistické dopravy je také důležitý rozpočet, který jednotlivé evropské země vydávají na budování bezpečné infrastruktury. Obyvatele našich měst zajímá přirozeně především vlastní bezpečí. Pokud jim budou politici říkat, že mají jezdit na kole, protože tím zlepší stav ovzduší ve městě, asi to velký efekt mít nebude. Aby se skutečně zvýšil počet lidí, kteří si občas vezmou na cestu do školy nebo do práce také kolo, musí mít kde jezdit, je tedy potřeba nabídnout jim bezpečnou a komfortní cyklistickou infrastrukturu.

Podrobné informace:

  • K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Tento dokument definuje pět klíčových okruhů, které je potřeba řešit.
  • Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více zde