Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Clean Air Dialogue

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2). Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně měly být schváleny vládním usnesením.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty společně navrhly vytvoření participační platformy CityChangers, která vychází z komunikační strategie. Obecně je cílem participačních projektů zapojení do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (politici, zastupitelé, pracovníci úřadů, soukromé instituce a organizace, nestátní nevládní organizace, občané) a dosáhnout tak maximálně efektivních výsledků. Místní samosprávě je jejich prostřednictvím umožněno přizvat občany k účasti na rozhodovacím procesu ještě předtím, než sama předloží vlastní návrhy.

Na tomto výše uvedeném principu je také postavena participační platforma CityChangers.

Na odkaze https://www.dobramesta.cz/aktuality/850/informace-z-prvniho-dne-tzv.-clean-air-dialogue---popis-problemu-kritickych-mist-a-prilezitosti-v-doprave je pak zveřejněn popis problémů, kritických míst a příležitosti ve dvou oblastech:

1) Kontrola emisí u vozidel v provozu

2) Plánování a řízení dopravy, na kterém se rovněž spolupodílela asociace.

Vybrané problémy byly zveřejněné na tomto odkaze: https://en.dobramesta.cz/barriers (v anglickém jazyce)

V návaznosti na Clean Air Dialogue se 25. ledna konala schůzka svolaná Ministerstvem životního prostředí. V reakci na to vytvořila Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty návrh řešení a vytvoření participační platformy CityChangers, která vychází z komunikační strategie. Cílem platformy je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (politici, zastupitelé, pracovníci úřadů, soukromé instituce a organizace, nestátní nevládní organizace, občané) a dosáhnout tak maximálně efektivních výsledků. Návrhy míří k oblasti dopravy, která je z velké části závislá na fosilních palivech a  v současné době se podílí na problémech se špatnou kvalitou ovzduší.  

Byl zpracován popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě, a také návrhy řešení těchto kritických míst. Všechny návrhy vycházejí ze schválených závěrů Clean Air Dialogue, zároveň jde o podněty k nově vznikající vládní Koncepce městské mobility, kterou začíná připravovat Ministerstvo dopravy.

Popis problémů najdete na tomto odkaze.