Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Jičín

1. Krátké představení města.

Město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí Českého Ráje. Původní sídlo vzniklo kolem roku 1300 v místech dnešního Starého Města. Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic.

V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po celém obvodu historického středu města.

Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Albrecht dal Jičín velkoryse přestavět a dokonce zde razil vlastní mince. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný zážitek. Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Luděk Havel, e-mail : havelludek@seznam.cz
  • Ondřej Bodlák, Vedoucí odboru ÚP a RM, cyklokoordinátor, tel.: 493 545 150. e-mail : bodlak@mujicin.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

8.2. Cyklistická doprava

            Město Jičín má pro cyklistickou dopravu skoro ideální podmínky. V zastavěné části města se až na pár vyjímek nenachází komunikace s velkým podélným spádem. Rovněž vzdálenosti mezi obytnými čtvrtěmi, centrem a průmyslovými zónami jsou takové, že umožňují pohodlné dojetí na kole. Pro cyklistickou každodenní dopravu ovšem nejsou vytvořeny dostatečné podmínky. Neexistují samostatné cyklistické stezky, uliční prostor není uspořádán pro cyklisty, nejsou vyznačeny cyklistické přechody. Rovněž obrubníky u přechodů nejsou snížené (kromě části centra města). Pro cykloturistiku jsou stejně jako pro pěší turistiku častým cílem Prachovské skály. Cykloturistiku je možno z Jičína provozovat do všech směrů převážně po silnicích II. a III. třídy nebo po polních cestách. Střet se silnicemi I. třídy je řešen v některých případech mimoúrovňově (zejména u obchvatu).

Dle turistické mapy Klubu českých turistů prochází městem cykloturistická trasa. Je vedena po silnici III/2816 a ulicí M. Koněva do centra města. Dále je trasována po ulici Ruská a na silnici III/28016 směr Březina. Zákres trasy je proveden v příloze č. 2.2. Více...

Z historie :

Ze zpráv z místních médií z posledních let je zřejmé, že v Jičíně doplňují cyklistickou infrastrukturu. V Tyršově ulici byl v roce 2009 namalován protisměrný cyklopruh. V stejném roce se opravovala stezka v lipové aleji, při křížení s místními komunikacemi na Čeřovku a do Soudné byly vytvořeny zvýšené přejezdové prahy, aby byl zajištěn bezpečnější a plynulejší přesun cyklistů a chodců přes komunikaci. Délka stezky je 1738 m a šířka 2 m. Z dalšího článku vyplývá, že tato stezka je příliš úzká a dochází ke sporům mezi uživateli. Ještě do konce roku 2013 vznikne v Jičíně nová půl kilometru dlouhá cyklostezka, která po nábřeží Cidliny propojí Ruskou a Popovickou ulici. Propojí již hotové cyklostezky z Letné a z centra.

Zpráva v místních médiích s tématem cyklodopravy:

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-cyklostezky-blokovani-prekazky20090927.html

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-tyrsovka-cyklostezka20090717.html

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-sedlicky-cyklostezka20090731.html

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-cyklostezky-zase20091016.html

http://jicin.5plus2.cz/19704/jicin-protne-nova-cyklostezka

http://www.jicinskozpravy.cz/zpravy/2013/2/887-lide-v-jicine-zacnou-jezdit-po-nove-cyklostezce-u-cidliny.htm

Dále přinášíme zkrácený materiál publikovaný na stránkách města 18.4.2005

Dle zpracovaného pasportu cyklotras na území Královéhradeckého kraje (SURPMO H.K.) probíhají územím kraje dvě cyklotrasy evropského významu.

První „Labská“ protíná kraj od jihu (od Vysoké nad Labem) k severu (do Vrchlabí). Druhá „Žitavská“ (Berlín – Vídeň) protíná kraj od severozápadu (od Jičína a Českého Ráje) k jihovýchodu (k Bělečku). Obě tyto evropské cyklotrasy jsou již částečně vyznačené – „Žitavská“ v úseku Český Ráj – Jičín (jako cyklotrasa č.14). Tyto dvě osy jsou propojeny s hlavními sídelními centry, rekreačními oblastmi a se sousedními kraji ČR nadregionálními cyklorasami.

Napojení na Středočeský kraj zajišťuje v okolí Jičína připravovaná cyklotrasa Jičín – Staré Hrady – Libáň – Rožďalovice (po trase cyklotrasy č.14).

Dále se připravuje nadregionální trasa tzv. „Orlická stezka“ Hradec Králové – Třebechovice – Týniště – Vamberk.

4. Dálkové a regionální cyklotrasy v okolí Jičína

Hlavní dálkovou cyklotrasou, která vede přes Český Ráj je trasa č. 14 – Liberec, Jičín, Nymburk, Praha. V okolí Jičína vede z Turnova na Vyskeř, Libošovice, Mladějov, Prachovské skály, Holín, Jičín, Podhradí, Libáň, Rožďalovice atd. Tato trasa je značena směrem od Turnova až do Jičína na křižovatku Na Letné pomocí žlutých cykloznaček – směrových tabulí pro cyklisty (do Jičína součást „Žitavské“ cyklotrasy).

Ostatní cyklotrasy jsou vyznačeny částečně pouze pásovými značkami v kombinaci žluté barvy okrajového pásu a střední pás je proveden v barvě odpovídající příslušné trase.

Z křižovatky Letná je vyznačena zelená cyklotrasa č. 4079, která vede přes Vrcha směrem na Březinu, do Ostružna a dále na Sobotku.

Další cyklotrasa č. 4171 – z Lip, okolo Zebína, na Železnici, Tábor a dále na Jilemnici – tato trasa je doporučena k vyznačení stejně jako trasa č. 181 z Jičína na Popovice, Tuř, Butoves, Chomutice a dále do Hradce Králové (pokračování „Žitavské“ cyklotrasy).

8. Cyklistická doprava dle dopravního generelu města Jičína

V roce 2002 byl zpracován firmou CITY PLAN s.r.o. Praha dopravní generel města Jičína. V průzkumech a rozborech je konstatováno, že Město Jičín má pro cyklistickou dopravu skoro ideální podmínky. V zastavěné části města se až na pár vyjímek nenachází komunikace s velkým podélným spádem. Vzdálenosti mezi obytnými čtvrtěmi, centrem a průmyslovými zónami jsou takové, že umožňují pohodlné dojetí na kole. Pro cyklistickou dopravu ale nejsou vytvořeny dostatečné podmínky.

V návrhové části generelu jsou navrženy nové trasy, které propojují jednotlivé vjezdy do města s centrem. Jedná se tedy převážně o turistické trasy, které jsou vedeny po stávajících méně frekventovaných komunikacích.

Většina tras začíná na Valdštejnově náměstí a je vedena do všech stran – celkem bylo navrženo 7 tras ze středu města a to:

1)      Valdštejnovo nám, Na Tobolce, průjezd na Vrcha, podél Holínského potoka až k silnici I/35 a dále po trase 14 na Prachovské skály. Převážná část této trasy by byla nová.

2)      Valdštejnovo nám., náměstí Svobody, Ruská, Raisova a dále po silnici III/28016 na Březinu

3)      Valdštejnovo nám., Jiráskova, podél rybníka Kníže a podél Cidliny na Zebín

4)      Valdštejnovo nám., Havlíčkova, lipová alej, Sedličky a za Zebín

5)      Valdštejnovo nám., Husova, Šibeňák a prostorem Allanových sadů zpět na Hradeckou, do Robous, Dvorců a dále na Studeňany a Dřevěnice

6)      Valdštejnovo nám., autobusové nádraží, stezka k Ronalu, Popovice a dále směr Hradec Králové

7)      Valdštejnovo nám., Husova, Konecchlumského, Moravčice, Robousy

Další trasy jsou navrženy podél Cidliny a to:

8)      Z křižovatky Letná (hráz rybníka Kníže) po pravém břehu po nové stezce až pod obchvat I/16 - v celé délce nová stezka.

9)      navazuje na stezku č.8 proti toku Cidliny a za Čeřovkou obchází kopec a v Soudné kříží silnici II/286, trať ČD Jičín – Turnov (zde by vzhledem k výškovému rozdílu trati a okolního terénu měl být podjezd). Podél rybníka Šibeňák a Hádek pokračuje k Valdické oboře a dále do Dvorců, kde se napojí na stezku směr Studeňany. Tato stezka by v převážné části trasy opět musela být nová. Stezky dle dopravního generelu jsou v příloze č.8.

9. Jičín - stáv. a projektované zařízení pro cyklisty

Jedná se o stávající cyklostezky, nebo sdružené stezky pro chodce a cyklisty ve městě,

a)      Jako stezka pro cyklisty  je označena stezka v Lipovém stromořadí v dl. 1,7km, která má ale nezpevněný povrch a šířku cca 2,5m

b)      Jako stezka pro chodce a cyklisty je označena:

1)      stezka mezi ulicí Pod Koželuhy podél MŠ, přes Cidlinu a silnici III/32840 na Popovice, podél areálu SECO GROUP na Riegrovu ulici. Tato stezka má asfaltový povrch a šířku cca 2,25m a délku 0,4km

2)      stezka podél trati ČD mezi Denisovou a Husovou ulicí. Má opět asfaltový povrch, dl. 0,16km a šířku 3m.

3)      v roce 2004 bude dokončena stezka podél silnice III/32840 – tedy od autobusového nádraží  k přejezdu trati ČD směrem na Popovice. Tato stezka má šířku 2,5 a 3m a povrch ze zámkové dlažby (jsou pod ní podzemní inženýrské sítě). Její délka je 1,28km.

c)      ve fázi projektové přípravy a to vydaného stavebního povolení je:

1)      průjezd regionální cyklotrasy č.14 – úsek Letná – Tobolka v dl. 0,365km v šířce 3m

ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí je:

2)      průjezd regionální cyklotrasy č.14 – úsek Tobolka – Raisova v dl. 0,43km v šířce 3m

Jak tedy vyplývá z tohoto krátkého přehledu jsou v celém Jičíně stávající stezky pouze v dl. 3,54km a ve fázi projektové přípravy je 0,795km, což je opravdu málo!

10. Problémová mapa

Do této mapy jsou v rozsahu města zanesena problémová místa související s cyklistickou dopravou. To znamená:

a)      nebezpečné silniční tahy s velkou intenzitou dopravy – to znamená v případě Jičína silnice I. třídy, které jsou naštěstí již převedeny na obchvat města.

Přes město přechází již jen silnice II. a III. třídy – to je II/502 – z Holínského předměstí na okružní křižovatky v Havlíčkově a Husově ulici, přes autobusové nádraží a Nové Město na MÚK Čejkovice. Dále II/286 od Valdic opět přes obě okružní křižovatky na Hradeckou ulici a MÚK Robousy. Tato silnice by se dle výhledu měla převést do nové trasy mimo město – z MÚK Robousy přímo za Valdice.

Silnice III. tříd již nejsou tolik zatížené.

b)      nebezpečné křižovatky – ty jsou většinou opět v křížení se silnicemi I. a II. třídy. Nejnebezpečnější křižovatkou je křižovatka na obchvatu I/16 u Moravčic, kde se do budoucna počítá s podchodem pro cyklisty a pěší. Dále další křižovatky ve městě – křižovatka Letná a Ruská, Raisova – zde by ve výhledu měly být bezpečnější okružní křižovatky.

Dále jsou nebezpečné křižovatky v prostoru autobusového nádraží a křižovatky pod Šibeňákem – Husova, Hradecká, Textilní.

Naštěstí cyklotrasa č.14 kříží silnici I/35 u Holína podjezdem, stejně jako silnici I/16 u Hvězdárny. Cyklotrasa  č. 181 na Hradec Králové kříží silnici I/16 směrem na Popovice opět v podjezdu po silnici III/32840, zůstává zde úrovňové křížení s tratí ČD.

c)      úrovňová křížení s tratěmi ČD -  jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením je finančně velice náročné.

12. Opatření na vylepšení cykl. provozu po stávajících komunikacích

Ve stáv. ulicích je pro vylepšení cyklistického provozu nutné provést alespoň tato opatření:

  • opravit povrch okrajů vozovky, nebo krajnice, kde jsou časté výtluky a nerovnosti
  • upravit povrchy uličních vpustí do úrovně povrchu vozovky, někde jsou i mříže osazeny obráceně – se štěrbinami ve směru jízdy, což je nebezpečné
  • problém je i parkování vozidel i v místech k tomu nevhodných, v křižovatkách atd., což znamená jejich objíždění jízdními pruhy a následné možnosti kolizí.

Zřízení samostatných cyklistických pruhů podél jízdních pruhů je v podmínkách Jičína ve většině ulic nemožné. Je navrženo pouze v úseku Riegrovy ulice mezi autobusovým nádražím a Železničářskou ulicí, kde není nutné umístit parkovací pruhy. Ulice jsou většinou úzké a v širších ulicích jsou parkovací pruhy, jejich zrušení by znamenalo zmenšení počtu parkovacích míst pro osobní automobily, kterých je stále málo a je spíše tlak počet parkovacích míst zvětšovat.

Další možností rozvoje cyklistické dopravy bez větší výstavby a stavebních úprav je uplatnění vybraných dopravních značek na cyklistických trasách.

V podmínkách Jičína a jeho okolí by pro značení vybraných tras měla být uplatňována značka C9a – Stezka pro chodce a cyklisty, protože provoz na komunikaci vyhrazené pouze cyklistům (značka C8a) je nebezpečnější než sdružený provoz chodců a cyklistů na společné nedělené komunikaci. Chodci totiž mohou na samostatnou stezku pro cyklisty vstoupit ze strany, mimo svislé značení a zde potom může dojít ke střetu. Nebezpečný je i provoz po komunikacích, kde je jedna polovina vyčleněna chodcům a druhá polovina cyklistům – při oddělení pouze svislou čarou.

Na společné stezce si jsou cyklisté vědomi, že ručí za bezpečnost chodce při vzájemném míjení a chovají se ohleduplněji. Navíc v podmínkách Jičína, není počet cyklistů natolik velký, aby bylo nutné zřizovat samostatné stezky pouze pro cyklisty.

http://www.mujicin.cz/cyklostezky-technicka-zprava-obrazove-prilohy/d-327384

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Cyklovýlet na Jičínsku za historií, krásnou přírodou a koupáním

Z Jičína pojedete lipovou alejí směrem na Valdice. Na konci aleje (v Sedličkách) se nachází na pravé straně areál Lodžie s parkem Libosad a Čestným dvorem. V areálu stojí druhá největší Salla terena ve střední Evropě, kterou nechal Albrecht z Valdštejna vybudovat jako lovecký letohrádek ve stylu italského manýrismu (vstupné se neplatí). Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Možnosti parkování v Jičíně

Český ráj

Nařízení č. 4/2013

Města Jičína

o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Jičíně

Rada města Jičína na svém 84. zasedání dne 6.11.2013 se usnesla vydat podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. §11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění, toto nařízení města Jičína: Více...

7. Fotogalerie


Novinky

Jičín - workshop akční skupiny pro městskou mobilitu

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto... číst dále

Město Jičín zve na den mobility

31. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí... číst dále

Modul: Seznam členů