Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Představujeme město Prostějov - od cyklistické dopravy ke Smart Cities

16. 08. 2019

Město Prostějov je městem cyklistů. Díky dlouhodobé podpoře se může v roce 2019 pochlubit rozsáhlou sítí cyklistických komunikací. Prostřednictvím jednoduché zprávy chceme upozornit na aktivity z posledního období a představit plány města do budoucna. Zároveň  chceme ukázat, jak je podpora cyklistické dopravy začleněna do celkové koncepce Smart City Prostějov.  Dnes je totiž moderní mluvit o Smart City, ale vetšinou se to vztahuje na moderní technologie, ale málo se dané téma propojuje s Plánem udržitelné městské mobility, natož s cyklistickou dopravu. Městu Prostějov se too ale podařilo. Pojďme se tedy podívat na příběh Prostějova v opačném gardu. Nejprve představíme detail, pak kontext a nakonec vizi.

1. úroveň: detail - podpora cyklistické dopravy všeobecně.

2. úroveň: podpora cyklistické dopravy prostřednictvím moderních technologií, aneb bikesharing v Prostějově

 

3. úroveň: tři oblasti Dopravy ve Smart City Prostějov

/01/ LIDÉ vs. AUTOMOBILY

Analýza:

 • jasná priorita pěší a cyklistické dopravy v centru města a obytných zónách, nutné utlumování dopravy bezpečnostními, zpomalovacími prvky a zelení, posilování pěších a cyklistických tahů, ochrana prostupnosti územím
 • cyklodoprava – silná podpora rozvoje infrastruktury, popularizace, budování doprovodného zázemí, služeb a podpora a souvisejících rekreačních aktivit
 • podpora alternativní mobility zaměstnanců města – pilotní projekt jako inspirace dalších organizací a firem ve městě, možná další podpora
 • systémy sdílení dopravních prostředků carsharing, bikesharing
 • monitoring cyklistické a pěší dopravy – sběr dat za účelem popularizace a přesnějšího plánování /kapitola 13 mobiliář /
 • nárazové uzavírání rušných městských tříd (např. v rámci dne bez aut, nebo dne země apod. – konání nejrůznějších společensko - rekreačních akcí)
 • plán udržitelné mobility (SUMP) – nutné vypracování komplexní vize budoucí podoby všech forem dopravy /kapitola 01 plánování /
 • DNA jízdního kola – v Prostějově zavedený bezpečnostní prvek označení kol syntetickou DNA; chytré stojany na kola a uzamykatelné cykloboxy
 • fond parkování – vznik ekonomického modelu podpory výstavby parkovacích domů a podzemních parkovišť
 • popularizace a vylepšování zázemí uzlů hromadné dopravy – např. umístění veřejných automatických toalet

SWOT analýza:

Silné stránky

 • silně rozvinutá síť cyklostezek
 • dobře založený dopravní systém umožní po dostavbě výraznou eliminaci motorové dopravy v centru města
 • možnost platby kartou v autobusech MHD a příměstské regionální dopravy
 • aktuálně realizované uzamykatelné boxy na kola v budovaných dopravních terminálech
 • aktuální zájem soukromých investorů o vybudování bikesharingové sítě

Slabé stránky

 • komplikovaná potřeba změny myšlení veřejnosti a politické reprezentace – nutnost eliminace individuální motorové dopravy
 • ubývání a nerealizace bezpečnostních stojanů v rámci městských investic

Příležitosti

 • nutná realizace souvisejících dopravních opatření – realizace obchvatů, P+R, efektivní hromadná doprava, řešení statické dopravy, podpora cyklistiky - dostavba sítě CS a další
 • zpracování SUMP

Ohrožení

 • další nárůst motorové dopravy a vliv automobilové loby
 • možné tlaky na rušení pěších zón a „legalizaci“ automobilové dopravy v centru města

Aktuální úkoly:

 • utlumování motorové dopravy – osvěta : aktivně pracovat na podpoře hromadné a individuální nemotorové dopravy – výběr vhodných forem, analýza příkladů dobré praxe, prověřit např. možnosti nárazového uzavírání městských tříd a jejich kulturně společenského využití / průběžně 06*2020/ pracovní skupina / SUMP
 • plán udržitelné mobility magistrátu a jeho propagace: prověřit možnosti podpory a motivace zaměstnanců pro používání cyklistické, pěší a hromadné dopravy na místo individuální motorové, následně zvážit možnosti další propagace rozšíření na jiné organizace, firmy apod./ 09*2019/ pracovní skupina CAF
 • podpora a vznik systémů sdílení kol a automobilů: vyhodnotit možnosti podpory třetích stran při aktivitách vedoucích k nabízení carsharingu, bikesharingu/ průběžně 06*2020/ OD + OSÚMM + prac. skupina CAF
 • fond parkování: příprava systému financování (ekonomického modelu) výstavby, podpory a provozování efektivních hromadných parkovišť (resp. parkovacích domů a podzemních parkovišť) (průběžně 09*2019/ OD + ORI + OSÚMM + OÚPPP / SUMP, ÚPD)
 • vylepšování zázemí uzlů hromadné dopravy – umístění veřejných automatických toalet: vyhodnotit aspekty realizace a provozu veřejných automatických toalet na terminálu MHD Nová nemocnice a terminálu Místní nádraží, případně v jiných lokalitách (průběžně 09*2019/ OSÚMM + ORI)

"Dopravu ve městě lze v kontextu Smart City řešit pouze jako jeden celek" [1]

Změna myšlení, z potřeby „pohybu vozidel“ na „pohyb lidí“

 

/02/ INTELIGETNÍ ŘÍZENÍ A SYSTÉMY DOPRAVY

Analýza:

 • inteligentní zastávky – informační systémy hromadné dopravy
 • využití moderních technologií pro zvýšení efektivity tras městské hromadné dopravy a její napojení na pěší, cyklistickou, příměstskou a regionální dopravu, P+R
 • chytré parkování – naváděcí systémy, mobilní aplikace a moderní způsoby placení
 • inteligentní dopravní značení - přenos a prezentace informací o aktuálním stavu dopravy v návaznosti na sběr a hodnocení dat – využití stávajících informativních radarů pro sčítání dopravy / kapitola 12 systémy sběru dat /
 • telematika – v prostředí Prostějova komplikované využití inteligentních systémů řízení dopravy při nejasné budoucí podobě vnitřního okruhu (počet a umístění kruhových křižovatek), zatím možná realizace drobnějších řešení, např. chytrých semaforů, které pouštějí automaticky chodce podle jejich množství

SWOT analýza

Silné stránky

 • zpracovaný investiční záměr informačního systému hromadné dopravy
 • aktuální záměr na realizaci naváděcího systému parkoviště u hradeb
 • aktuálně realizované terminály veřejné hromadné dopravy Floriánské nám. a Janáčkova – osazení informačním systémem hromadné dopravy

Slabé stránky

 • nedořešený systém dopravy na městském okruhu (světelné křižovatky vs. okružní)
 • nedořešený systém parkování v rámci centra – přestavbové lokality, očekávané úpravy veř. prostranství apod.
 • nutná úprava linek MHD a zajištění návaznosti na IDSOK↓
 • četnost a možné zpoždění linek neodůvodňuje vyšší investici do int. zastávek MHD

Příležitosti

 • aktuální možnost čerpání dotačních titulů
 • nutné komplexně řešit tuto problematiku v rámci plánu udržitelné mobility (SUMP)

Ohrožení

 • možná samoúčelnost řešení a jejich neadekvátní nákladovost (nízká přidaná hodnota)

Aktuální úkoly:

 • systém inteligentních zastávek: aktualizovat inv. záměr int. zastávek MHD, maximálně koordinovat přípravu projektů v kontextu nutné úpravy linek MHD a potenciální přípravy SUMP (09*2019 / ORI + OD)
 • využití moderní analýzy pro optimalizaci tras MHD a návaznosti dalších způsobů dopravy zejména IDSOK: prověřit možné trendy a způsoby řešení/ 06*2019/ OD + ORI
 • komplexní řešení parkování v centru města: realizovat pilotní projekt naváděcího parkovacího systému parkoviště u hradeb, vyhodnotit možnosti inteligentních parkovacích systémů, v rámci přípravy plánu udržitelné mobility aplikovat prvky inteligentního parkování (průběžně 06*2020 / ORI + OD + MP + OSÚMM / SUMP)

Velký potenciál rozvoje města v oblasti inteligentní dopravy brzdí nutnost tuto problematiku řešit komplexně v kontextu všech forem dopravy, ideálně zpracování plánu udržitelné mobility.

 

/03/ ELEKTROMOBILITA A ALTERNATIVNÍ POHONY

Analýza:

 • Environmentální politika FTL – politika dopravce vztahující se k environmentálním aspektům - všechny autobusy MHD kompletně poháněné CNG
 • Systém zvýhodnění a podpory individuální elektromobility
 • Podpora rozvoje elektrokol – s ohledem na cyklistickou tradici ve městě – výrazný potenciál
 • Alternativní pohony – zavádění automobilů s alternativní pohony pro potřeby MP a MMPV

 

SWOT analýza

Silné stránky

 • zavedený integrovaný dopravní systém MHD pohonem na CNG
 • veřejnost nakloněna využívání elektrokol – výrazná poptávka a nárůst užívání
 • zavedení alt. pohonů u vozidel MP - všechny automobily s alternativními pohony (CNG a LPG)
 • existence aktuálně tří nabíjecích stanic elektromobilů a jejich postupné zavádění

Slabé stránky

 • nevýhody elektromobilů a hybridů - vysoká pořizovací cena, krátká dojezdová vzdálenost, vysoká cena baterií, dlouhá doba dobíjení, nízká hustota dobíjecích stanic
 • automobily MMPV výhradně na tradiční pohon

Příležitosti

 • dotační možnosti – podpora nákupu
 • další nárůst celosvětové podpory elektromobility
 • výstavba dobíjecích stanic
 • snižující se pořizovací a provozní náklady vs. růst cen fosilních paliv

Ohrožení

 • změna dotační politiky, složitost procesu vyřizování
 • nedostatečný technologický vývoj v oblasti bateriových systémů

Aktuální úkoly:

 • dotační možnosti: sledovat dotační možnosti vypsané MŽP na podporu elektromobility (průběžně 06*2020 / ORI + OSÚMM)
 • podpora elektromobility - výstavba dobíjecích stanic: prověřit možnosti zajištění dobíjecích stanic pro elektromobily i v rámci rekonstruovaných a nově budovaných parkovacích míst, podporovat jejich soukromou realizaci na vhodných místech, např. snížením nájmů, rezervování (vyhrazení) parkovacích míst, odpuštění parkovného, povolení přednostních vjezdů do zón, snížení dlouhodobých nájmů (průběžně do 06*2020 / OD + ORI + OSÚMM)
 • pořizování automobilů s alt. pohonem pro potřeby MMPv a MP: prověřovat efektivitu případné zvýšené investice i s ohledem na pozitivní společenský dopad a propagaci (průběžně do 06*2020 / OSZ)
 • podpora elektrokol: prověřit možnosti výstavby střežených dobíjecích stanic, možnosti finanční podpory pořízení elektrokol pro vytipované cílové skupiny, možnosti propagace, podpora servisních míst, zavedení služebních kol v rámci MMPV (průběžně do 06*2020 / ORI + OSÚMM)

 Městská hromadná doprava využívá pohon na CNG, což je považováno za ekologický způsob dopravy. Výzvou je zapojení osobní dopravy formou využití elektromobility, v první fázi zejména popularizační a osvětovou činností. Velký potenciál má ve městě rozvoj elektrokol.

 

 4. úroveň:  Smart City Prostějov

Město Prostějov nezadalo zpracování dokumentu externě, ale vytváří ho uvnitř pracovní skupiny. Umožní  to městu se s dokumentem lépe ztotožnit, průběžně s ním pracovat a efektivně ho aktualizovat. Obecný princip složení pracovní skupiny je přímo odvislý od charakteru dokumentu, vybraných řešených oblastí a také organizační struktury magistrátu.

Po analýze všech možných metodik, podkladů, literatury a městských strategií došlo  k názoru, že není možné vrstvit další a další obecné principy, schémata a snažit se je napasovat na prostředí našeho města. Dokument opouští doporučovanou strukturu, všechny potřebné části (tedy analýzu, zhodnocení, návrh a cíle) rozpracovává zvlášť u příslušného řešeného tématu. Každý člen pracovní skupiny se většinou zajímá hlavně o svou profesní oblast. Dokument proto dává prostor vybraným místním tématům. Klademe důraz na vzájemnou provázanost témat, jejich vazbu na další strategické a koncepční dokumenty města a nejrůznější předpisy a vyhlášky.

Na konci každého tématu jsou stanoveny úkoly a cíle na další období, tedy obdoba akčního plánu. Proto je důležité s dokumentem pracovat průběžně. Ne jenom pro plnění úkolů, ale hlavně kvůli vnějším podmínkám – technologickému a politickému vývoji. Dokument by měl být aktualizován do dvou let od jeho dokončení (schválení Radou města Prostějova a představením na Zastupitelstvu města Prostějova) nebo od dokončení každé další aktualizace. V tomto období by se měla pracovní skupina v půlročních intervalech scházet a společně pracovat na plnění stanovených úkolů a cílů.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Představujeme město Prostějov - od cyklistické dopravy ke Smart Cities
Modul: Novinky