Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Podněty Partnerství k nové Národní politice životního prostředí

31. 03. 2019

Ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2019 práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Tento dokument je národní strategií s dlouhodobým plánem a konkrétními kroky k efektivní ochraně životního prostředí. Platnost stávající Státní politiky končí v roce 2020, Partnerství proto chce přispět k tvorbě nového dokumentu zasláním připomínek z oblasti městské mobility. 

Připomínka se zaměřuje se na oblast Plánů udržitelné městské mobility. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o dopravní generel, ale strategický dokument, který má:

1) Vytvářet podmínky pro to, aby se méně přepravovalo zboží a lidé a pokud je to nutné, tak na krátké vzdálenosti.

2) Vytvářet podmínky pro to, aby lidé byli motivování používat šetrnější dopravní prostředky, zejména při cestách na krátké vzdálenosti.

3) Využívat moderních technologií, které natolik zkvalitní dopravní prostředky a služby, že dopad na znečištění ovzduší bude minimální.

To vše by právě měly řešit Plány udržitelné městské mobility. Když si uvědomíme, že většina obyvatel se pohybuje do vzdálenosti cca do 5 km (cca 75%), pak právě tyto plány mohou výrazně ovlivňovat celkovou mobilitu.

Základní návrhy obsahují závěry konference, která se konala 5. a 6. října 2018 v Třebíči. Jedná se zároveň o podněty pro připravovanou vládní Koncepci městské a aktivního mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Partnerství pro městskou mobilitu chce pomoci měnit pohled na mobilitu v českých městech a překonávat bariéry, které souvisí s přípravou a realizací plánů mobility v České republice.

Plány udržitelné městské mobility (SUMPs) a životní prostředí 

SUMPs by měly obsahovat zásadní opatření, která budou předcházet klimatickým změnám a pomohou zlepšit kvalitu ovzduší. 

Závažnost problému potvrzuje i Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 - 2020. Mimo jiné se zde uvádí:

"I přes dlouhodobý pokles emisí se však kvalita ovzduší na území ČR zásadně nezlepšuje. Na pětině území byl v roce 2014 překročen imisní limit u minimálně jedné znečišťující látky. V těchto oblastech žilo více než polovina obyvatel ČR."

Aktualizovaná Státní politika životního prostředí s platností do roku 2030 bude předložena ke schválení Vládě ČR do konce roku 2020. Sběr podnětů přitom skončil dnes. Podle informací MŽP okomentovaný souhrn obdržených příspěvků a podnětů zveřejní na svém webu v červenci 2019.

Více informací o Státní politice životního prostředí ČR, včetně harmonogramu přípravy nového dokumentu, naleznete na webových stránkách MŽP.

Podněty Partnerství k nové Národní politice životního prostředí
Modul: Novinky