SFDI: pravidla se mění, připravte se na rok 2019

16. 07. 2018

Výbor SFDI na svém zasedání dne 26. června 2018 schválil pravidla pro příští rok ve dvou následujících oblastech:

 • financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
 • a pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Hlavně upozorňujeme na změnu termínu předkládání žádostí, který je letos posunutý na 15. listopadu 2018 ("bezpečnost"), resp 20. listopadu 2018 ("cyklostezky").

Základní informace - "Bezpečnost":

Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 15. listopadu 2018 

Oproti Pravidlům z let minulých došlo k významným i méně významným změnám. Nejdůležitější změny jsou uvedeny v textu níže, v každém případě doporučujeme důkladně se seznámit s úplným zněním Pravidel. Dále žadatele upozorňujeme na důsledné dodržování předepsané formy náležitostí žádostí.


Změny Pravidel oproti roku 2018:

 • Podstatnou změnou je změna termínu pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na 15. listopadu 2018. Motivem pro tuto změnu je snaha o zkrácení termínu schválení příspěvků a realizaci akcí v průběhu stavební sezóny v roce 2019.
 • Je doplněna nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: podmínkou nyní také je, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 • v případě sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákonu, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11); 
 • v případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabyl právní moci, je nyní Pravidly umožněno dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 28. února 2019;
 • v případě, že žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran, změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, viz výše;
 • Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro předkládání žádostí byl nyní nově posunut již na závěr letošního roku, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však také do 28. února 2019.

 

Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

 

Základní informace – „Cyklostezky“:

Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

 • Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
 • Vzhledem k tomu, že termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 20. listopadu 2018, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však do 15. února 2019;
 • Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11); 
 • Možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí povolující stavbu nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle do 15. února 2019;
 • Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 15. února 2019;
 • Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2019 byl nově stanoven na 20. listopadu 2018 pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2019.

Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Modul: Novinky