Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Pardubice ukázaly, jak se dělá „Město pro cyklisty“

30. 03. 2015

Dne 13.2.2014 proběhl další seminář Cyklistické akademie v Pardubickém kraji, jeho hostitelem bylo město Moravská Třebová. Klíčovou roli sehrála prezentace Pardubic, která dala odpovědi na otázku „co musí udělat město pro to, aby se stalo opravdu přívětivým městem pro cyklisty?“

K tomu je třeba dodat, že se nevracíme do minulosti, ale ptáme se na přítomnost. Město totiž v minulosti udělalo hodně pro podporu cyklistické dopravy, ale v konfrontaci s jinými evropskými městy jsou Pardubice stále dlužni své pověsti. V posledních třech letech se proto město vydalo na cestu budování TOP evropského cyklistického města a stalo se doslova „cyklistickou laboratoří“. Ostatní města se zde mohou inspirovat kroky, které je třeba udělat, aby se vize stala realitou. Jaké kroky je tedy třeba udělat?  

1)      Mít politickou vizi. Každá strategie vychází z politické vize, která zodpovídá základní otázku: „Jak chci, aby moje město vypadalo?“ A tato otázka se vztahuje i na dopravu. Město Pardubice si vybralo vizi VIZE 25, která by měla zajistit vytváření podmínek pro:

 • tvorbu bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele;
 • regulaci nárůstu individuální automobilové dopravy efektivním uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování;
 • optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné, cyklistické a pěší dopravy.

2)    Disponovat zodpovědně a komplexně zpracovaným ÚZEMNÍM PLÁNEM, jako základním nástrojem pro naplnění vize. Jak ale má vypadat územní plán podněcující růst kvality života ve městě? Má vytvářet podmínky pro zvýšení komfortu pohybu aut, nebo má preferovat mobilitu chodců a cyklistů? Má být impulsem pro návrat života do ulic, náměstí a parků ve městě nebo má podporovat další rozlézání  záplavy domů do krajiny a tím klást nároky na další růst automobilové dopravy? I o těchto otázkách se vedou diskuse v Pardubicích. Základem této diskuse jsou vize, cíle a východiska tvorby nového Územního plánu Pardubice (pdf.).  Pro pochopení smyslu nového územního plánu město i veřejně promítalo film Lidský rozměr, na který se můžete podívat zde: http://www.aerovod.cz/katalog/lidsky-rozmer/

3)      Mít k dispozici průzkumy dopravního chování obyvatel. Vize musí být spojená s konkrétními čísly, tak aby město znalo stávající stav a mohlo si vytyčit svůj cíl, jak chce změnit mobilitu obyvatel. Většina měst danou statistiku postrádá, tudíž ani nemůže stanovovat konkrétní měřitelné cíle. Kolik měst v Česku se může pochlubit čísly jako v Pardubicích, viz http://www.youtube.com/watch?v=1yh37f2jTvw

4)      Mít zpracován generel (studii) cyklistické dopravy „nové generace“. Hodně měst má generel, ale ve většině případů se s nimi pracuje ad-hoc. Pardubický generel se vyznačuje novým přístupem při plánování cyklistické dopravy. Je postaven především na principech budování cyklistické infrastruktury, než na stanovení konkrétních opatření. Mezi hlavní zásady patří tato:

 • Přednost integrace před segregací
 • Opatření mají sloužit k cílenému růstu používání jízdního kola
 • Zvýšení atraktivity jízdního kola jako každodenního dopravního protředku
 • Využití nízkonákladových opatření
 • Postupný výběr úseků k realizaci

Opatření pro cyklisty se bude realizovat dle těchto pravidel:

 • na významných městských třídách budou budována opatření pro cyklisty,
 • zbylé městské ulice, na kterých nebudou budována opatření pro cyklisty, budou výhledově zklidněny v režimu zón 30, případně jako obytné či pěší zóny,
 • cyklisté nebudou ve společném provozu s pěšími (výjimky jsou samozřejmě možné),
 • pokud jede cyklista podél hlavní ulice, má mít stejná práva přednosti, jako by jel po vozovce,
 • cyklistická infrastruktura bude zpravidla jednosměrná, vedená po pravé straně ulice ve směru jízdy.

Každý generel musí být nutně spojen s finančním rozpočtem a harmonogramem prací. Generel je ke stažení zde: http://www.pardubike.cz/info/generel.pdf

5)      Bez cyklokoordinátora se město neobejde. Klíčová je role cyklokoordinátora jako osoby, která hlídá, aby vše, co je napsané v generelu (viz bod 4) bylo naplňováno. Ale jeho úlohou by mělo být mnohem více. On by právě měl být jednou z osob, která na úřadě města bude systematicky pracovat na „politické vizi“ (viz bod 1), na změně podílu přepravní práce (viz bod 3). Tady ale narážíme na problém, který má nejen město Pardubice, ale všechna ostatní města Česka. Na jakém odboru by vlastně takový člověk měl pracovat? Stávající praxe ukazuje, že se to řeší ad-hoc. „Sedí“ tam, kde zrovna pracuje – někdy se jedná o odbor dopravy, jindy o odbor investic, v případě Pardubic se jedná o Útvar hlavního architekta. Ideálně by ve městě měl být založen odbor mobility, který bude řešit realizaci strategických dokumentů města a dostat problematiku řešení mobility obyvatel města do správní agendy. Problematika mobility zatím není zcela dobře začleněná do české legislativy, tato systémová změna, která proběhla v mnoha zemích, nás teprve čeká.

6)      Cyklistická infrastruktura, která má učinit jízdu na kole atraktivní, se často těžko prosazuje, ale jiná cesta k zatraktivnění cyklistické dopravy nevede. V tomto případě nechceme ukazovat úspěchy, ale problémy s realizací. Ty hlavní se dají rozdělit nyní do dvou skupin:

 • Problémy se správcem krajských komunikací. V současnosti nemá správce dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy (ŘSD) ani II. třídy (kraj) povinnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů na silnicích I., resp. II. třídy, a to v hlavním ani přidruženém dopravním prostoru. Problém nastává v soubězích nebo i mimoúrovňových kříženích, kde jsou zpravidla potřeby cyklistické dopravy systematicky opomíjeny. Prakticky každým městem prochází tyto komunikace, a i když má město zpracovaný generel, který na nich doporučuje realizovat např. cyklopruhy, kraj se brání povolit daná opatření. Proč? Následně by se musel o ně starat. Je tedy nutné vyvolat jednání s krajem, nejlépe se všemi kraji, a změnit tento pohled.
 • V souvislosti s realizací cyklistických pruhů v Pardubicích se objevila řada nevyjasněných legislativních otázek a témat, např. 1. Vyhrazené pruhy na úkor šířky jízdních pruhů, 2.  Zajíždění do zastávky a vyjíždění ze zastávky, 3.  Vyčkávání na zajetí do zastávky, 4.  Průjezd trolejbusu z důvodu sledování trolejové dráhy. Bez změny zaostávající legislativy není možné efektivně tyto otázky řešit.

7)      Budování značky cykloměsta – Pardubike. I když si to možná neuvědomujeme, i cyklistická doprava v Pardubicích potřebuje svůj marketing. Město dělá řadu opatření, ty je potřeba vysvětlit a vyvolat o nich veřejnou debatu. Klíčovou složkou marketingu jsou kampaně. Jednou z příležitostí, jak seznamovat občany města s tímto novým myšlením v oblasti dopravy, je například Evropský týden mobility. Někde v jeho rámci kupříkladu každoročně promítají ekologické filmy s dopravní tématikou pro školní mládež nebo se připomíná v různých prostorách terminálu Den bez aut. Ale veřejnost o těchto akcích příliš neví. Jaký to rozdíl od Pardubic s jejich pouličním festivalem Město na Míru – viz např. http://www.youtube.com/watch?v=HRsAOKGzDo8. Navíc na mnohých místech se můžete v Pardubicích potkat se značkou „PARDUBIKE“, ať už v podobě velkoplošného sčítače, pumpičky, vše ve stejném designu, nebo internetového portálu www.pardubike.cz.

Pardubice ukázaly ve své prezentaci jak inspiraci pro ostatní města, tak i otázky, kde je třeba společně posouvat hranice a jednat na krajské nebo národní úrovni.

Prezentace ke stažení:

Všechna doporučení byla obsahem přednášky na národní cyklokonferenci v Pardubicích dne 16.9.2013. Na cyklodoprava.cz si můžete stáhnout prezentace a přečíst si krátkou anotaci k jednotlivým doporučením.

Ale co je nejdůležitější. Nejde jen o „krásné řeči“. Důsledkem této strategie je i ten fakt, že primátorka se nebojí vzkázat svým občanům, ať jezdí na kole (článek vyšel pod názvem Jak vyzrát na kolony? Jezdit na kole, radí primátorka v Pardubickém deníku).

Modul: Novinky