Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Cyklostezka Mikroregionem Ivančicko: Ketkovice – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice

24. 11. 2019

Proč se vlastně buduje cyklostezka Mikroregionem Ivančicko? Minimálně ze tří důvodů:

 • Spojuje tři města Mikroregionu, obslužnost pro více než 20 tisíc lidí, zajišťuje spojení mezi Vysočinou (Velká Bíteš) a oblastí Pálavy, Mušovských jezer, Mikulovska v návaznosti na Rakousko. Je velmi frekventovanou dopravní komunikací. Tato část Jihozápadního Brněnska má velký rekreační potenciál v údolích řek Oslavy, Chvojnice,  Rokytné a Jihlavy. Je to spádová oblast pro Brno a Třebíč.
 • Má velký význam pro bezpečnou dopravu do škol a do zaměstnání a také zdravotní – rekreační a sportovní vyžití a převedení cyklistické dopravy z mimořádně frekventované a nebezpečné komunikace II/152 především v úseku Ivančice – Moravské Bránice. 
 • S plánovanou cyklostezkou jsou v souběhu Trasy KČT č. 5170, 403, 5171, trasy Vinařských cyklostezek a Oslavanských okruhových tématických cyklostezek. V jednání je  s Nadací Partnerství společný projekt prodloužení Mlynářské cyklostezky v souběhu s naší cyklostezkou.

Nicméně na trase je limitujícím faktorem úzké kaňonovité údolí mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi v rekreační oblasti Střibský mlýn. V souběhu je zde řeka Jihlava, silnice II/152 a železnice. Tato část trasy je velmi nebezpečná z důvodu hustoty provozu, velkého množství kamionů a nemožností únikových zón pro cyklisty. Absence krajnic, z jedné strany skála, z druhé řeka. Z tohoto důvodu je budování cyklostezky prioritou.

Monitoring dopravy v roce 2003 a 2013 viz přiložená tabulka jasně ukazuje jak je pro cyklistickou dopravu tato komunikace nebezpečná vzhledem k tomu, že nárůst nákladní dopravy je o 119% a osobní dokonce o 190%.

Aktuální hodinový průměr je 109,66 nákladních a 446 osobních aut!!!

Popis trasy:

Úsek Ketkovice – Ivančice:

 • Ketkovice – Ketkovice, Milošov       0,5 km po silnici II/393
 • Ketkovice, Milošov – Oslavany        6 km asfaltová účelová komunikace Lesů ČR
 • Průjezd městem cca                           2 km po II/393  a místních komunikacích
 • Oslavany – Ivančice                           3,2 km asfaltová cyklostezka

Úsek Ivančice – Moravské Bránice:

 • Průjezd městem Ivančice cca             3 km po II/152 a místních komunikacích
 • Ivančice – Střibský mlýn                   3 km po pravobřežní upravené lesní cestě provizorní trasa
 • Střibský mlýn – Ivančický viadukt   2 km provizorní trasa zatím neupravená po pravobřežní cestě
 • Ivanč. viadukt – Moravské Bránice   2 km zatím neprůjezdná v plánu cyklostezka asfaltový povrch
 • Moravské Bránice – Dolní Kounice  2 km zatím neprůjezdná v plánu cyklostezka asfaltový povrch

Celková délka trasy cca 22,7 km

 

Průběh realizace:

 • Úsek Ketkovice, Milošov – Oslavany: Na exponované části trasy nový asfaltový koberec, dokončeno 2018, trasa bude sloužit ještě do 11/2019 jako objízdná pro autobusy. Poté pouze pro vozidla Lesů ČR cyklisty a chodce – zajištěno závorami
 • Úsek Oslavany – Ivančice: Asfaltová cyklostezka pro chodce a cyklisty dokončeno 2015, hojně využívaná pro cesty do školy, do zaměstnání a pro rekreaci a sport – odvádí cyklisty z komunikace II/393 (ev.3938).
 • Úsek Ivančice průjezd městem: Stanovená trasa, zatím bez značení
 • Úsek Ivančice – Střibský mlýn: Plánovaná cyklostezka v projektové studii po levém břehu po zákrutu řeky Jihlavy v Zolcarech, přemostění asi 44m dlouhou lávkou a pokračování chatovou kolonií na Střibský mlýn, mlatový povrch. V současnosti provizorní řešení po pravém břehu od roku 2017 upravenou mlatovou cestou pro chodce a cyklisty, ale bez statutu cyklostezky. Je to vycházková cesta vybudovaná Městskými lesy Ivančice pro bezpečný přístup chatové osady Stříbský mlýn pro pěší.
 • Úsek Střibský mlýn – Ivančický viadukt: Prozatím nedokončená provizorní úprava pravobřežní cesty počítá se s mlatovým povrchem
 • Úsek Ivančický viadukt – Moravské Bránice – Dolní Kounice: Ve fázi realizace DUR (PD pro územní rozhodnutí).

Největší problémy:

 • Investor celé akce Mikroregion Ivančicko, obce na trase nesou tíhu spolufinancování podle délky trasy na svém katastru.
 • Mikroregion financuje z dotačního titulu Jihomoravského kraje projektovou dokumentaci

 

Realizace vázne na:

 1. Souhlasech vlatníků dotčených pozemků. Není možné se vyhnout nabourávání různých pozemkových spekulantů do vyjednávání smluv s majiteli pozemků, kteří se pohybují sice na hraně zákona, ale nejsou postižitelní a jejich jednání je „pouze“ v rozporu s dobrými mravy.
 2. V rekreační oblasti Ivančice – Střibský mlýn – Moravské Bránice nemožnost oddělit a vyloučit obslužnou automobilovou dopravu majitelů rekreačních objektů, terén jiné vedení trasy neumožňuje a není tedy možné získat dotaci ze SFDI. Veškeré náklady jdou na vrub Města Ivančice.
 3. Řešení přemostění řeky Jihlavy v Zolcarech na katastru Města Ivančice. Lávka o délce cca 44 m je pro město obrovským nákladem a těžko dostane dotaci na vybudování, když z důvodů uvedených v bodu 2 bude spojovat břehy, kde je nutná obslužná automobilová doprava pro majitele chat. Nutné jsou rovněž souhlasy majitelů chat a pochopitelně souhlasy vlastníků pozemků, z nichž některé jsou majetkově velmi problematické. Chybí možnost dotačního titulu čistě na pořízení všech stupňů projektových dokumentací. Mikroregion nemá takové finanční zdroje aby mohl předfinancovat PD, zvlášť jestliže jsou zde problémy, které jsou popsány v bodech 2 a 3. V tom případě, když nebude dotace ze SFDI, tak jde o neuznatelné náklady a na to Mikreregion nemá.

 

Otázky vyplývající z analýzy problémů: 

 • jakým způsobem řešit průchod společné komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu  a automobilovou obslužnou dopravu majitelů chat v rekreační oblasti jedná-li se o jedinou možnou cestu po břehu řeky kolem chat.  Jak se dostat k dotačním titulům, které by to výstavbu pokryly.
 • totéž se týká PD a realizace nákladné lávky pro chodce a cyklisty 44m dlouhé, která spojuje cesty výše uvedené
 • jak a odkud získat dotační titul  čistě na projektovou dokumentaci.

Uzlový bod: úsek Ivančice – Bránický viadukt – Moravské Bránice – Dolní Kounice

Projektová příprava:

 • Byla schválena vyhledávací studie
 • pro úsek Bránický viadukt – Moravské Bránice – Dolní Kounice je zpracována DUR
 • s tím souvisí i plánovaná cyklostezka Padochov – Kukla – Oslavany, která odvede cyklisty a pěší
 • z frekventované silnice spojující komunikace II/394 a I/23 na trase Oslavany Neslovice. Tato cyklostezka má být součástí jižní Znojemské radiály. Akce je ve stádiu přípravy vyhledávací studie a Město Oslavany řeší vypořádání pozemků.

Zatímní řešení:

Průchod v úseku Ivančice – Střibský mlýn - Moravské Bránice (železniční viadukt) je zatím provizoriem. Zvlášť v úseku Ivančice,Réna – Střibský mlýn po pravém břehu je provizorium vedeno úzkou cestou členitým profilem mezi skálou a řekou. Mlatová cesta je zpevněná, ale trasa je nepřehledná a může při hustším cyklistickém provozu docházet v letní sezóně ke kolizím cyklistů s chodci, popřípadě s maminkami s kočárky, s dětmi na koloběžkách a odrážedlech, případně se psy nezodpovědných majitelů.

Nezbytné další kroky:

 1. v  úseku Ivančice, Réna – Střibský mlýn co nejdříve vybudovat průjezd po levém břehu
 2. vybudovat přemostění, což nebude levná záležitost – lávka bude s nájezdy cca 60m dlouhá
 3.  v úseku Střibský mlýn – viadukt využít zatímní úpravy trasy na pravém břehu, které realizovaly na své náklady Městské lesy Ivančice. Nezbytné bude monitorovat stav zvláště po jarním tání a řešit případné havárie a připravit projekčně alternativy stavebního zlepšení.

V příloze pro ilustraci problémů dokládáme fotky z vycházkové trasy po pravém břehu Jihlavy v úseku Ivančice, Réna  - Střibský mlýn a z úseku Střibský mlýn – Bránický viadukt. Vše bylo vybudováno Městem Ivančice a Městskými lesy Ivančice.

Výhled pro zásadní změnu dopravy na úseku Ivančice – Stříbský mlýn

V souvislosti s připravovanou výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany a s výhledem potřebnosti přizpůsobení silnice II/152 pro významné navýšení provozu v době výstavby (především těžkých vozidel) a následně i v době provozování (spíše osobních vozidel) se jako velmi důležitá jeví možnost vést bezpečnou trasu pro pěší a cyklisty v souběhu s rekonstruovanou komunikací. Bylo by vhodné uvažovat s touto variantou  už v procesu projektové přípravy na obnovu komunikace II/152.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Cyklostezka Mikroregionem Ivančicko: Ketkovice – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice
Modul: Novinky