Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Zadání pro zpracování Generelu dopravy města Zlína

19. 11. 2015

V těchto dnech běží výzva na zpracování Generelu dopravy města Zlína. V tomto případě nechceme ovšem upozornit firmy, aby připravily nabídky, ale zaujal nás obsah výzvy. Doslova je zde uvedeno: "Předmětem této veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, resp.zpracování základního dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy, který identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje opatření na jejich řešení.

Generel je „ucelený souhrn opatření = strategie“, přičemž může vytvořit závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v území (infrastrukturu). Generel popisuje také řešení koncepčních otázek v oblasti veřejných služeb (hromadné dopravy apod.), nebo další čistě politické a administrativní opatření (zklidnění centra, bezpečnost provozu apod.).

Předmětný dokument vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se jedná o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území. Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá (etapa 2020), řešení střednědobá (2030) a řešení dlouhodobá (2040)."

Pokud se seznámíte s obsahem přiložených dokumentů, pak zjistíte, že je to přesně o myšlenkách Cyklistické akademie,, o VIZI25. Nemá jít o izolované řešení cyklistické dopravy, ale o integrované dopravní plánování, v tomto případě o zpracování generelu dopravy města Zlína, kde je řešena i cyklistická doprava.

Rozhodně doporučujeme všem městům, které plánují zpracování obdobného dokumentu, aby se seznámily s obsahem dokumentů. Něco se dá ještě vylepšit, ale jako základ pro další upřesnění zadání je to výborný počin.

Modul: Novinky