Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

17. 08. 2019

V rámci grantové podpory Libereckého kraje se podpořilo zafinancovat zpracování územně technické studie cyklostezky Odra – Nisa od pramene Nisy až do Hrádku nad Nisou. Odra - Nisa je jedním ze základních stavebních kamenů „kostry cyklodopravy“ v Libereckém kraji. Studie prověřila technickou proveditelnost dané cyklotrasy, vymezila řešené území s ohledem na širší vztahy, identifikovala údaje, navrhla technické řešení se stanovením časového harmonogramu realizace záměru. Zároveň byl stanoven odborný odhad rozsahu stavebních úprav, zemních prací, případných přeložek sítí, průchodnost ochranných pásem, proveditelnost navržené trasy z hlediska vlastnictví pozemků v jednotlivých katastrech. Úsek budoucí cyklotrasy Nová Ves nad Nisou (pramen Bílé Nisy) – Hrádek n. N. (státní hranice) měří celkem 47,5 km. Trasa je navržena ze 76% po stávajících komunikací (převážně silnicích III. třídy), 24% (11,5 km) pak po nových komunikacích. Trasa je navržena tak, aby vedla v maximální míře v blízkosti toku řeky Nisy a je proznačena číslem Klubu českých turistů 20.

V rámci projektu Odra - Nisa se předpokládá postupná výstavba 12 km novostaveb cyklostezek a úpravy 36 km cyklotrasy po stávajících komunikacích. Odhad finančních nákladů je 377 miliónů Kč.

 

Historie realizace trasy od roku 2011

V roce 2011 se začal Liberecký kraj aktivně věnovat přípravě realizace koridoru Odra - Nisa, jež patří mezi strategické směry rozvoje cyklodopravy v LK. Projekt Odra Nisa je pro Liberecký kraj pilotním především proto, že při celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje cca 439 027, propojuje trasa obce a města, v nichž žije více než 38% obyvatelstva. Náklady na realizaci byly odhadnuty na více než 330 mil. Kč. Požadované prostředky výrazně převyšují finanční možnosti Libereckého kraje. Z tohoto důvodu a také vzhledem k nevyřešeným vlastnickým vztahům k pozemkům v některých úsecích, začal Liberecký kraj v roce 2012 připravovat k realizaci takové úseky, které by umožnily propojení stávajících sjízdných úseků tak, aby byly utvářeny ucelené části cyklotrasy, které by mohly být označeny jako cyklotrasa Odra – Nisa.

Prvním zrealizovaným úsekem byla část v Machníně (Liberec), a to od areálu Integra na okraj obce. Celková délka úseku je 0,8 km a náklady hrazené Libereckým krajem na stavbu byly 1,79 mil. Kč. Pro rok 2015 je projektově připraven navazující úsek k elektrárně v Andělské hoře (Chrastava), tzv. Kolonce, odkud bude cesta pokračovat po stávající cyklotrase do Chrastavy. Vybudování tohoto úseku umožní cyklistům pohodlnou jízdu s mírným převýšením u hradu Hamrštějn. Cesta vede lesem a cyklisté se mohou vyhnout jízdě do Chrastavy po silnici. Realizace tohoto úseku je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který je připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Dále byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci úseku Bílý Kostel nad Nisou – Chotyně, kolem areálu Gronovka na pomezí hranic obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel. Zde by cesta vedla s výjimkou krátkého úseku po místních komunikacích a cyklisté by se mohli vyhnout frekventované silnici II/2711. Z Chotyně na hranice CZ/D v Hrádku nad Nisou cyklotrasa vede po místních komunikacích, jejichž povrch byl z velké části opraven v rámci odstraňování povodňových škod. Cyklotrasa je už v tuto chvíli proznačena, a to číslem KČT 20. V polovině roku 2013 Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje zajistil bezpečné převedení cyklistů přes silnici II. třídy v Hrádku nad Nisou. Jednalo se o vyřešení křížení páteřní cyklotrasy Odra Nisa se silnicí II/2711 – křižovatka ulic 1. máje, U Nisy a Lidická. Realizace úseků je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který je připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

 

Aktivity v letech 2017 - 2019

V současné době Statutární město Liberec má zpracovanou projektovou dokumentaci a získané stavební povolení pro úsek Selská – Londýnská (za ČOV Liberec) v celkové délce 1,1 km. Tento úsek bude navazovat na stávající trasu od fotbalového stadionu Slovan. Úsek budou moci využívat také vyznavači in-line. Statutární město Liberec podalo žádost o investiční podporu na stavbu cyklostezky na SFDI v roce 2015 a bohužel neuspělo. Realizace tohoto úseku byla dokončena v roce 2018 za podpory IROP (Integrovaný regionální operační program), ale stavba ještě nebyla zkolaudována.

Pro propojení Liberec – Hrádek nad Nisou v roce 2017 byl vyřešen úsek Chrastava – Bílý Kostel nad Nisou (tzv. Paradies). Tento překrásný úsek probíhá na ostrově, který vytvořilo koryto řeky a náhon do vodní elektrárny. V tomto úseku vedla místními obyvateli oblíbená pěšina, která byla v roce 2012 na soutoku Nisy a Jeřice výrazně poškozena povodní. V roce 2013 Město Chrastava a obec Bílý Kostel nad Nisou získaly podporu Libereckého kraje v rámci dotačního fondu a v roce 2014 již měly zpracované projektové dokumentace pro stavbu úseku Pardies. Realizace úseků byly součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který byl připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko již v roce 2016, ale neuspěl. Starostové obou obcí stavbu cyklostezky již zahájili v roce 2017 a kolaudovat se bude v roce 2019.

Projektování úseku na katastru města Liberec od Košické po Poštovní náměstí je finančně podpořeno z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Další zkvalitnění infrastruktury probíhá na území Vratislavic nad Nisou, Jablonce nad Nisou a též v Lučanech a Nové Vsi nad Nisou. Realizace těchto  úseků je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který byl na konci roku 2017 podpořen z Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Realizace v rámci projektu Kolem kolem Jizerek probíhá v průběhu let 2018 – 2020.

 

Přílohy

Mapa vedení trasy a tabulka připravenosti trasy (z 06/2014)

Webové stránky - zde

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

Ke stažení

Mapa.pdf (2.3 MB)
Tabulka_pripravenosti.pdf (91 kB)
Modul: Novinky