Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Karlovy Vary

1. Krátké představení města.

Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století.  Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Petr Kulhánek, primátor, tel.: 353 118 319, email : p.kulhanek@mmkv.cz
  • Eva Šterbová, cyklokoordinátor, e-mail : cyklokoordinator@mmkv.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Cyklostezka Ohře

Délka trasy:  110 km
Náročnost trasy:  Lehká trasa bez většího převýšení, vedena údolím řeky Ohře od hranice s Německem až po hranici s Ústeckým krajem. Cyklostezka Ohře navazuje na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku označenou jako Wallenstein-Radweg (Eger-Wondreb-Kösseine). Po překročení hranic do Česka je trasa značená cykloturistickým značením s číslem 6. Více...

Z historie :

V Karlových Varech jako významném lázeňském městě a turistickém cíli je rozvoj a výstavba infrastruktury pro cyklisty zásadním předpokladem pro zdravý vývoj města. Proto si město Karlovy Vary nechalo zpracovat Program rozvoje cyklistické dopravy (tzv. Cyklogenerel), jehož cílem bylo analyzovat stávající stav, výhled a problémy cyklistické dopravy ve městě, a na základě této analýzy navrhnout komplexní systém cyklistické infrastruktury pro město Karlovy Vary. Cílem je vyjít maximálně vstříc trvalé tendenci nárůstu cyklistické dopravy a poptávce po komfortních komunikacích pro cyklisty.

Cyklogenerel byl pořízen Statutárním městem Karlovy Vary v roce 2012 jako oborová koncepční a územní studie. Předmětem generelu cyklodopravy je návrh rozvoje a přestavby komunikační sítě města směrem k naplnění potřeb cyklistické dopravy, a to jak pro využití turistické, tak také pro využití účelově dopravní. Územní rozsah generelu cyklodopravy zahrnuje celé správní území města včetně řešení návazností na okolní obce.  Generel cyklodopravy byl v závěrečné fázi pořizování veřejně projednán na dvou pracovních workshopech. Na workshopech se účastnila odborná veřejnost, představitelé města i někteří starostové sousedních obcí a podněty z něho vzešlé byly zapracovány do finální verze generelu.

Generel cyklodopravy bude dále využíván jako podklad pro další projektovou přípravu staveb, týkajících se městských komunikací, vč. novostaveb a rekonstrukcí. Je dokumentem, na nějž je brán zřetel při tvorbě rozpočtové a dotační politiky města. Generel cyklodopravy byl jako podklad předán zpracovateli nového územního plánu města.

Soubory z Cyklogenerelu „Průvodní zpráva – textová část“ a „Stávající a projektované trasy“ jsou ke stažení zde: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=488

V generelu je navrženo vybudování sítě šesti páteřních cyklotras s termínem vybudování do roku 2020. Investice vycházejí na přibližně 200 milionů Kč. Průměrně tak připadá na jeden rok asi 25 milionů korun, město si může výrazně pomoci případným získáním peněz z evropských fondů.

V generelu se píše:

Zpracování této studie bylo vyvoláno zejména třemi základními důvody:

1. Nárůstem množství cyklistů v posledních letech, poptávkou po komunikacích pro cyklisty

2. Rozvojem sítě komunikací pro cyklisty v navazujících územích

3. Zahájením prací na novém územním plánu Karlových Varů

Cyklistická doprava se stala i v Karlových Varech v posledních letech velmi oblíbenou, stále však převažuje zejména turistický charakter této dopravy o víkendech. Cílem této studie je proto navrhnout trasy pro cyklisty takové, aby mohly sloužit nejen turistické funkci, ale také funkci dopravní, tzn. aby se kolo stalo skutečnou alternativou k dopravě motorové – tedy k osobnímu vozidlu či MHD.

Dalším významným důvodem pro podporu a budování cyklistické infrastruktury je skutečnost, že Karlovy Vary jsou městem lázeňským. Pro pacienty lázeňských sanatorií se cyklistika může stát další doplňující aktivitou pro zlepšení jejich zdravotního stavu. Snadný přístup do lázeňských lesů i po ulicích města bude přínosem i pro rozvoj lázeňství.

To ovšem neznamená, že prostředky je nutné hradit pouze z rozpočtu města. Naopak, na výstavbu cyklistické infrastruktury je snazší získat dotace, než je tomu u jiných staveb. Po organizační stránce je žádoucí, aby na magistrátu města byl pověřen jeden konkrétní pracovník koordinací činností spojených s budováním sítě cyklotras. Měl by koordinovat činnosti odboru investic a rozvoje s úřadem územního plánování a stavebním úřadem. Měl by dohlížet na zajišťování prostředků, spolupracovat také s Karlovarským krajem při pokračování na cyklostezce Ohře. V neposlední řadě by to měl být člověk, který je aktivním cyklistou a bude mít o rozvoj města v této oblasti částečně i osobní zájem.

K rozvoji cyklisticky je důležitá i osvěta a propagace, k tomu lze využít například radničních listů, kde by mohl mít právě výše zmíněný „cyklokoordinátor“ pravidelné příspěvky. Inspirativní jsou i příklady odjinud, kde jsou s rozvojem cyklistiky dále.

Investice okolo 200 milionů Kč je vzhledem k uvedeným přínosům jednoznačně výhodná. Lze ji srovnat s prováděnými rekonstrukcemi ulic, například rekonstrukce Sokolovské ulice stála cca 130 milionů Kč, ovšem faktický přínos a pozitiva takovéto investice jsou mnohem menší než je tomu u vybudování komplexní sítě cyklotras.

http://www.mmkv.cz/data/USR_248_DEFAULT/A_303_PZ_zaver.pdf

Cyklogenerel v médiích:

Koncepce počítá například s tím, že už příští rok začne výstavba cyklostezky v Nejdecké ulici. Jde o investici za šest milionů korun. Na další milion by mělo vyjít propojení ulic Vrchlického a Jungmannova.

Studie počítá s ukončením prací v roce 2020, kdy by měly mimo jiné vzniknout cyklopruhy v Jáchymovské a Vítězné ulici. Opravené nebo nové cyklotrasy měří 24,3 kilometru.

http://vary.idnes.cz/v-karlovych-varech-by-mohlo-byt-az-dve-ste-kilometru-cyklostezek-pha-/vary-zpravy.aspx?c=A120202_173129_vary-zpravy_sou

 Iniciativa „Chceme cyklopruhy ve Varech“ v médiích:

Necelých 400 metrů. To je celková délka všech cyklopruhů na území lázeňského města. „Město si uvědomuje nutnost dalšího rozvoje cyklodopravy. Především pro její vedení v centru města na frekventovaných komunikacích, kde už není prostor pro budování nových oddělených stezek, se zdá být zřízení cyklopruhů řešením," řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál. To ale obvykle znamená snížení parkovacích kapacit v místech, což může být pro obyvatele i podnikatele v této lokalitě kontroverzní.

Podle odborných dopravních publikací se přitom kvůli realizaci cyklopruhů sníží počet parkovacích míst jen zhruba o deset procent. „Tytéž odborné publikace pak jasně uvádějí, že poptávka po cyklopruzích by byla všude stejná, tedy velmi vysoká, a že při existenci ucelené sítě cyklopruhů ve městě se počet lidí přepravujících se na kole do práce, do školy či jinam zvýší několikanásobně," jmenoval některé z argumentů iniciativy Daniel Kocum.

Iniciátoři poukazují především na nízkou pořizovací cenu.„Realizace cyklopruhů v rámci plánovaných rekonstrukcí ulic opravdu stojí jen na vůli zástupců města, tedy politiků a úředníků. Cena rekonstrukce se kvůli nim totiž nikterak nezmění," dodává jeden ze strůjců iniciativy Dominik Jandl.

http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/bezpecne-v-centru-na-kole-nerealne-20130507.html

Iniciativa "Chceme cyklopruhy ve Varech" hlídá jak město realizuje cykloinfrastrukturu. Na její facebookové stránce https://www.facebook.com/chceme.cyklopruhy.ve.varech?fref=ts se objevilo například:

V Krymské mezi Charkovskou a Jízdárenskou je povoleno 300m cyklopruhu. Minulý rok byl opraven chodník a po zimě by na něj měl být červeně vyznačen cyklopruh. V Jízdárenské ulici se pod zákaz vjezdu doplní značka umožňující cyklistům vjezd do jednosměrky. Povolení od dopravního inspektorátu Policie už máme. Tak na jaře se snad konečně dočkáme dalšího cyklopruhu.

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Jezdci na kolech mají v Karlovarském kraji stále více příležitostí, kam vyjet po cyklostezkách v místech, kde se vyhnou silniční dopravě. Regionální redakce MF DNES vybrala čtyři z nich. Hned první je vhodná i pro děti.

Rodinná cyklostezka 

Národní cyklotrasa č. 6 (dříve č. 204) vede po cyklostezce Ohře, která tvoří páteřní cyklistickou komunikaci kraje. Začíná na hranicích s Bavorskem u Slapan a zpočátku vede podél Odravy. Od Chebu pak už sleduje Ohři až do Karlových Varů. Nejzajímavější úsek pro rodiny s dětmi vede z Karlových Varů přes Loket do Královského Poříčí. Z lázeňského města míří stezka kolem Svatošských skal připomínajících svatební procesí. Na trase vedoucí většinou lesem je řada altánků s lavičkami. Další zajímavou zastávkou je pak Loket s hradem. Turisté tak mohou navštívit samotný hrad, muzeum knižní vazby nebo si protáhnout těla v malém lanovém centru v areálu přírodního divadla. V Královském Pořičí nezklame statek Bernard. Jsou v něm k vidění dílny a muzeum řemesel a v neposlední řadě nově otevřená interaktivní výstava řeky Ohře. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Vjezd a parkování v centru Karlových Varů

Aby si Karlovy Vary uchránily svou jedinečnost a atmosféru lázeňského města, je třeba brát ohled na regulovaný dopravní režim v centrálním lázeňském území, který omezuje vjezd i parkování v centru Karlových Varů. Na každém vstupu je území vymezeno dopravní značkou “Zákaz vjezdu” s dodatkovou tabulkou “Mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na městské policii” a případně informační tabulí. Vhodná místa k parkování v Karlových Varech nabízejí parkoviště a garáže na okraji lázeňského území. Více...

7. Fotogalerie

 


Novinky

Karlovy Vary budou mít svůj bikesharing

27. 02. 2018 | Rodina veřejných půjčoven kol se rozrůstá. Nově se sdílená kola chystají zavést také Karlovy Vary.  Podle primátora města Petra Kulhánka by v první fázi mělo jít o asi 150 kol, které by si mohli půjčovat... číst dále

Pěší zóna v Karlových Varech se otevírá pro cyklisty

27. 02. 2018 | Bez obav z případného postihu budou moci na třídu T. G. Masaryka vjet i cyklisté. Počítá se s tím v rámci záruční opravy této pěší zóny v obchodně správním centru Karlových Varů.... číst dále

Cyklobusy v Karlovarském kraji startují do nové sezóny

27. 02. 2018 | V roce 2017 proběhne za podpory partnerů jubilejní 15. sezóna provozu cyklodopravy, která byla zahájena v sobotu 20. května 2017.   Poprvé společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. vypravila tzv. cyklobusy v systému... číst dále

V Karlových Varech začaly práce na dalším úseku cyklostezky podél Ohře

19. 11. 2015 | V Karlových Varech začaly práce na dalším úseku cyklostezky podél Ohře. Mezi Tuhnickým a Dvorským mostem bude nutné na mnoha místech výrazně zasáhnout do profilu břehu. I to je důvodem, proč zhruba 700metrový... číst dále

Modul: Seznam členů