Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Uherské Hradiště

1. Krátké představení města.

Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. 

Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky 178–180 m. Na západní straně se terén úměrně zvedá do výšky 205 m, na opačné straně (východně, městské části Mařatice) je údolí ohraničeno kótou 230 m n.m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem 2.127 ha. 

Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

  • Zdeněk Procházka, místostarosta, oblast dopravy, tel.: 572 525 106, e-mail: zdenek.prochazka@mesto-uh.cz
  • Dušan Pavlíček, zástupce cyklistické skupiny, tel.: 606 351 178, e-mail : Dusan.Pavlicek@mesto-uh.cz
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

Věděli jste, že na území našeho města je téměř 13 km značených cyklotras, 10 km cyklostezek a 1 km vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty? Že cyklistickou stezku pod železničním přejezdem u hradišťské nemocnice denně využije 1700 cyklistů? Nebo že z Hradiště je možné dojet na kole bezpečně až do Olomouce? Více...

Z historie :

Úvod

V Uherském Hradišti, ve městě v srdci Slovácka s 26,5 tis. obyvateli cyklistická doprava přesahuje přes 20% z celkové dopravy ve městě. V podílu cyklistické dopravy tak Uherské Hradiště zaujímá přední místa v České republice a právem je označováno jako město cyklistů.

První stezka pro cyklisty byla ve městě vybudována podél páteřní komunikace – silnice I/55 již v roce 1967. Síť cyklostezek se postupně rozrůstala na současných 12 km, po kterých projede v nejfrekventovanějších úsecích až 3400 cyklistů za 24 hod.

Městem prochází také 20,4 km značených cyklotras regionálního i nadregionálního významu (č.47, č. 5049, Moravská vinařská – Uherskohradišťská).  

V letech 2003 – 2005 se objevily v Uh. Hradišti první vlaštovky v podobě 1,1 km vyhrazených jízdních pruhů, přesto ve městě převládala podpora vedení cyklistů v přidruženém dopravním prostoru, zpravidla na smíšených stezkách pro chodce a cyklisty.

Tento přístup nezměnil ani generel cyklistické dopravy zpracovaný v roce 2007. 

Město Uherské Hradiště vynaložilo od roku 1990 na rozvoj cyklodopravy ve městě i okolí celkem cca 71,5 milionů korun, z toho 26,1 milionů tvořily dotační prostředky (převážně ze SFDI).

Nový přístup k podpoře cyklistické dopravy – město se nebojí změn

Zásadní změnu v řešení cyklistické dopravy v Uherském Hradišti přineslo zapojení města do mezinárodního projektu Central MeetBike. Město Uherské Hradiště vstoupilo do projektu nejen podpisem Uherskohradišťské charty, ke které se hlásí česká města podporující cyklodopravu, ale také aktualizací generelu cyklistické dopravy, který v podstatě nově zpracovala brněnská firma ADOS, Alternativní dopravní studio. I přes bouřlivé diskuse a obavy například z dopadu na automobilovou dopravu ve městě přineslo schválení nového generelu cyklistické dopravy Zastupitelstvem města v roce 2012 zásadní změnu ve strategii podpory cyklistické dopravy ve městě. Doposud byl kromě financí hlavní překážkou pro realizaci komunikací pro cyklisty omezený prostor stávající zástavbou. Východiskem, nejen z důvodu nižší finanční náročnosti, ale hlavně úspory prostoru, je generelem preferované bezpečné a plynulé vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru s využitím vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, ale také vyznačení víceúčelových jízdních pruhů, cyklopiktogramových koridorů nebo dopravního zklidnění méně frekventovaných komunikací. Pozornost je zaměřena i na zlepšení podmínek pro parkování kol v podobě doplnění funkčních stojanů a uzamykatelných boxů na kola. V rámci pilotní investice uvažovalo město v souladu s generelem také o osazení sčítače cyklistů, který by monitoroval vhodnost realizovaných opatření a současně by uživatelům – cyklistům poskytoval zpětnou vazbu o využití těchto opatření. Vzhledem k omezeným finančním možnostem však bylo od tohoto záměru upuštěno.

Volení zástupci města neotáleli s realizací vhodných opatření pro cyklisty. První opatření v ulicích města byly realizovány již v průběhu zpracování projektové dokumentace, která řešila pilotní projekt Central MeetBike. Ten se zaměřil na zjednosměrnění průjezdu vozidel na Palackého náměstí s obousměrným průjezdem cyklistů, zřízení víceúčelových jízdních pruhů ve Staré Tenici a osazení nových stojanů a boxů pro kola. Bez odkladu však byly řešeny navazující opatření na zlepšení průjezdu cyklistů v bezprostředním okolí historického centra města.

V dubnu 2012 byla pro cyklisty obousměrně zprůjezdněna jednosměrná komunikace v ul. Kollárova, kde byl průjezd cyklistů v protisměru řešený příslušným svislým dopravní značení zvýrazněn také pomocí cyklopiktogramů. Následovala odvážná změna v organizaci dopravy na jedné z hlavních přístupových tras do centra města, kterou tvoří ul. Všehrdova, Palackého náměstí a ul. Hradební. Tyto místní komunikace jsou spojnicí mezi historickým centrem města a křižovatkou dopravních tepen ve městě, silnicí I/55 a II/497. Podél silnice I/55  je vedena také páteřní severojižní stezka pro cyklisty spojující souměstí Staré Město, Uherské Hradiště a Kunovice. Silnici II/497 lemuje stezka mezi městskou částí Jarošov, Mařatice a centrem města. Nedostatečná propustnost „hlavní“ křižovatky ve městě, silnic  I/55, II/497 a místní komunikace ul. Všehrdova, donutila vlastníky a správce jednotlivých komunikací spojit síly i finanční prostředky a realizovat v prvním pololetí 2012 zkapacitnění této křižovatky. Zatímco na silnicích I. a II. třídy přibyly z důvodu zkapacitnění nové jízdní pruhy pro vozidla, město jako vlastník a správce místní komunikace doplnilo na ul. Všehrdova vyhrazený pruh pro cyklisty, aby byl umožněn obousměrný průjezd cyklistů do centra. Navazující konečné úpravy Palackého náměstí musely počkat až na realizaci pilotního projektu dotačního titulu, kdy úprava dopravního značení byla v srpnu 2013 doplněna stavebními úpravy ke zpomalení motorových vozidel a zvýšení bezpečnosti obousměrného průjezdu cyklistů ve vyhrazených jízdních pruzích na zjednosměrněné komunikaci pro motorová vozidla. Doplněny zde byly také nové stojany na kola.  Cyklista, který projede přes upravený průtah Palackého náměstím, může pokračovat po obvodu historického centra ulicí Hradební, kde v předstihu v srpnu 2012 také proběhla hodně diskutovaná změna organizace dopravy, kdy byl obousměrný průjezd cyklistů s vyznačeným protisměrným jízdním pruhem pro cyklisty upřednostněn před motorovou dopravou, která je nově vedena pouze jednosměrně.

V Uherském Hradišti se zcela jistě nejedná o poslední opatření podporující cyklistickou dopravu. Další vhodné úpravy infrastruktury pro cyklisty budou pokračovat i v dalších letech.

Odkaz : Uherské Hradiště - partner projektu Central MeetBike

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Parkování

V Uherském Hradišti můžete využít k zaparkování svého automobilu 3 parkovací zóny a zachytná parkoviště v blízkosti centra města.

7. Fotogalerie


Novinky

Pozvánka na Den bez aut v Uherském Hradišti

11. 09. 2017 | Veřejný prostor je omezený a nároky na jeho využití jsou různé. Je také na nás, jak se budeme po městě pohybovat a jestli bude veřejný prostor zaplněn komunikacemi a parkovišti pro auta, nebo třeba záhony, keři a stromy, parčíky... číst dále

Uherské Hradiště - Málo vzduchu škodí, proto se pumpa hodí

18. 12. 2016 |   Uherské Hradiště se také přidalo k městům, kde myslí i na „drobnosti“, které podporují udržitelné způsoby dopravy ve městě. Veřejná pumpa na kolo, jako „první vlaštovka“,... číst dále

Víceúčelové pruhy procházejí testovacím provozem v Uherském Hradišti

19. 11. 2015 | V Uherském Hradišti je podpora cyklistické dopravy považována za samozřejmost. Kromě budování klasických cyklopruhů se město nedávno rozhodlo otestovat pilozně také nové opatření, které česká legislativa... číst dále

Uherské Hradiště vzkazuje: "Snahy o legislativní změny nejsou pro města zbytečné"

19. 11. 2015 | Snahy o legislativní změny nejsou pro města zbytečné. Město Uherské Hradiště si nechalo zpracovat ideovou studii úpravy cyklistické trasy „Mojmír“ v Uherském Hradišti. Trasu tvoří stezky pro smíšený... číst dále

Uherské Hradiště představilo nová opatření pro cyklisty

19. 11. 2015 | V ulicích Uherského Hradiště se v posledních letech objevila řada nových opatření pro cyklisty. S některými z nich se cyklisté setkávají jen málokdy a pro řadu uživatelů - cyklistů i řidičů - mohou být stále... číst dále

Unikátní cykloboxy se objevily před nádražím v Uherském Hradišti

19. 11. 2015 | Města, kde je jízda na kole stala běžným způsobem dopravy, mají jedno společné - zvyšující se počet jízdních kol znamená také velký počet krádeží. Radnice v Uherském Hradišti proto... číst dále

V centru Uherského Hradiště na kole s úsměvem.

06. 11. 2015 | „Tak jsem projel a policisty jsem naštěstí nepotkal,“ to si doposud mohl říci kdokoli, kdo potřeboval projet centrální částí města Uherského Hradiště na kole. Jízdní kolo je v srdci Slovácka zcela... číst dále

Výstava Města s dobrou adresou skončila v Uherském Hradišti a stěhuje se do Brna

05. 10. 2015 | Výstava byla v Uh. Hradišti spojena s Mezinárodním dnem bez aut. Což mělo dobrou odezvu. Tematicky se tyto dvě akce velmi dobře potkaly. Proběhly komentované prohlídky pro studenty a dospělé se zpětnou vazbou, kdy měli účastníci... číst dále

Modul: Seznam členů