Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

České Budějovice

1. Krátké představení města.

České Budějovice jsou s 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí a úřadů. Město píše svou historii již od roku 1265, kdy ho založil český král Přemysl Otakara II. jako oporu své moci proti rozvětvenému a vlivnému šlechtickému klanu Vítkovců, neboli Pánů z Růže (např. Rožmberkové, z Hradce, z Landštejna). Více se o městě dočtete na tomto odkaze. Aktuální podrobné informace o současnosti města se můžete rovněž dozvědět z publikace Českého statistického úřadu Město České Budějovice v číslech 2016.

Zastupitelstvo Statutárního města České Budějovice odsouhlasilo členství v Asociaci měst pro cyklisty dne 22.5.2014.

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

3. Projekty pro rok 2019 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

Z generelu cyklodopravy z roku 2014 byly vybrány čtyři lokality.

 

 

 

 

Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

České Budějovice jsou díky rovinatému terénu a snadné dostupnosti volné krajiny předurčeny pro cyklistiku. Ta skutečně patří mezi oblíbené způsoby přepravy. Město se proto snaží rozvíjet podmínky pro cyklistiku. / Více

Jak šel čas - výstavba cyklistické infrastruktury na území města od roku 2005. / Více

Cyklistická politika města České Budějovice a její realizace

Hlavní cestou k řešení dopravy ve městě není pouze budování obchvatů pro tranzity, protože ty tvoří většinou minimální podíl na vnitroměstské dopravě, ale hlavně vytváření podmínek pro ty druhy dopravy, které prostorově města a jejich komunikace nezatěžují.

Toto je i jednou z dopravních priorit Statutárního města České Budějovice. Z hlediska cyklistické dopravy má naše město ideální polohu – leží v ploché údolní nivě na soutoku řek Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi s minimálními výškovými rozdíly. Přesto není síť současných cyklistických stezek odpovídající  a nevyužívá potenciál, který morfologické uspořádání krajiny, v níž město leží, nabízí.

Jedním ze základních cílů územního plánu města je optimální rozvoj cyklistických tras ve městě. Jak již bylo zmíněno, České Budějovice mají  ideální podmínky k tomu, aby tento druh ekologické dopravy sehrál významnou úlohu v dělbě přepravní práce,  a to i přes to, že podle posledního dopravně sociologického průzkumu tvoří cyklistická doprava pouhých 9% všech cest vykonaných během dne. Nicméně při uvažované potencionální změně dopravního chování, která je ale podmíněna zlepšením podmínek jak technických, tak bezpečnostních, by podle zmiňované studie podíl cyklistické dopravy mohl dosáhnout až 16%.

A právě tento potenciální trend je třeba podpořit, resp. vytvořit pro něj co nejoptimálnější podmínky.

Územní plán proto při rozvoji systému cyklistických tras sleduje především tato základní kritéria:

 • potvrzení vazeb na rekreační trasy v regionu,
 • propojení základních městotvorných funkcí trasami pro každodenní pohyb cyklistů po městě,
 • bezpečnost účastníků cyklistického provozu, vhodná forma řešení cyklistických pásů v trase a křižovatkových uzlech,
 • vybavení doplňkovým zařízením u cílů cest,
 • docílení efektivity vložených investic

Územní plán obsahuje (vedle stávajících tras) základní představu o návrhu jednotlivých tras, včetně uspořádání v uličním profilu ve třech možných úpravách:

 1. První skupinu tvoří samostatné cyklistické trasy vedené mimo dopravní prostor
 2. Druhý typem jsou cyklistické pásy nebo pruhy přímo vyznačené v uličním profilu, ať už v hlavním nebo vedlejším dopravním prostoru.
 3. Třetí typ cyklistické trasy vedené po uliční síti bez konkrétního vyznačení, tvoří doplňkové úseky pro jednotlivé směry

Našim hlavním cílem je vybudovat dostatečně hustou síť cyklistických stezek, a to i v období s nejednoznačnou legislativou. Tato síť bude spojovat atraktivní cíle s obytnými centry. Kromě nově budovaných stezek je našim prioritním cílem logicky spojit již stávající úseky cyklotras a cyklostezek .

Vybudování městských páteřních cyklistických propojení má dva rozměry. Jeden způsob jejich budování hovoří o cyklistických trasách. Cyklistická trasa je dopravní trasa určená pro cyklistickou dopravu v kombinaci s jinými druhy dopravy, například jako vyhrazený pruh na silnici, či v integraci s pěším provozem. Tento typ je vhodný tam, kde nejsou dostatečné prostorové parametry, případně tam, kde z finančních důvodů je vůle docílit efektu rychle a levně. Druhý typ jsou stezky pro cyklisty. Jedná se o jednosměrnou nebo obousměrnou jednoúčelovou pozemní komunikaci, určenou pro cyklistickou dopravu. Je vedena buď samostatně terénem nebo v souběhu s jinou komunikací, od které ale musí být výškově nebo prostorově oddělená.  Naším cílem je v první řadě vybudovat uživatelsky logickou a bezpečnou síť cyklotras. Konečnou vizí je cyklistická síť postavená na stezkách, trasy se smíšenou dopravou by byly pouze v místech, kde prostorové parametry nedávají jinou šanci.

Kromě finančních, ale ty jsou vždy, jsou největší problémy s nedostatečnou legislativou, která ovlivňuje budování cyklistických tras. Proto jsou v Českých Budějovicích místa, která jsou problémová a na první pohled působí nelogicky. Odstranění těchto míst řešíme společně s odborem dopravy a Policií České Republiky. Například  zákon č.361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ upravuje pohyb chodců na přechodu pro chodce a s tím související povinnosti řidiče vozidla ale už ne jízdu cyklistů na přejezdu pro cyklisty. Takže i když existuje označení přejezdu pro cyklisty je problematické jejich umístění a případné řešení dopravní nehody tam vzniklé. Stejným problémem je obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách.

Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky, označených čísly 12, 122, 1018, 1050, 1092, 1100, 1108, 1109 a 1120.

 • trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní   cyklostezky , která vede přes naše území z Německa do Rakouska)
 • trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až      do Třeboně
 • trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov
 • trasa č. 1050 směr Dobrá Voda
 • trasa č. 1096 směr  Rudolfov
 • trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí
 • trasa č. 1100 směr Dubné
 • trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky
 • trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenic

Nové městské cyklotrasy jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (AJ).

 • Cyklotrasa A: jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu tvořeného cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou stezku č. 1018 na nábřeží řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je vedena po stávající parkové cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem na Sadech.
 • Cyklotrasa B: propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická
 • Cyklotrasa C: je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí – budoucí návaznost  na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií
 • Cyklotrasa D: vedena tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje cyklotrasy B a C
 • Cyklotrasa E: spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje až na Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. Novohradská , přes lávku pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici)
 • Cyklotrasa F: spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po stezce č. 1100
 • Cyklotrasa G: cyklotrasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištem Šumava a Máj (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý most a ul. J. Opletala)
 • Cyklotrasa H: zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Husovu třídu)
 • Cyklotrasa I: jedná se o cyklotrasu, která propojuje cyklotrasy H a B.
 • Cyklotrasa J: jedná se o cyklotrasu vedenou při okrajích stávajících místních komunikací a propojující cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B – 2. část v prostoru ulice Suchomelská.
 • Cyklotrasa K: připravuje se po levém břehu Malše směrem k obci Roudné
 • Cyklotrasa L: připravuje se po levém břehu Vltavy od Sportovní haly směrem k obcím Litvínovice a Planá. V rámci městského systému bude tato stezka propojená komunikační osou přes Vltavu ulicí E. Pittera směrem k Poliklinice Jih.

Dále se  město bude snažit o cykloprojení na okolní obce (Včelná, Boršov resp. Borek, Hrdějovice, Úsilné atd.).

Statistické údaje

Délky jednotlivých cyklotras

Název cyklotrasy Délka [km]

 • A - městská cyklotrasa              2,053 km
 • B - městská cyklotrasa              4,896
 • C - městská cyklotrasa              1,081
 • D - městská cklotrasa               1,129
 • E - městská cyklotrasa              5,63
 • F - městská cyklotrasa              2,82
 • G - městská cyklotrasa              5,355
 • H - městská cklotrasa               2,064
 • I - městká cyklotrasa                1,123
 • J - městská cyklotrasa              1,444
 • 12 - páteřní cyklotrasa              12,255
 • 122 - pátěřní cyklotrasa             3,215
 • 1018 - páteřní cyklotrasa           6,264
 • 1050 - páteřní cyklotrasa           4,911
 • 1092 - páteřní cyklotrasa           3,164
 • 1096 - páteřní cyklotrasa           4,911
 • 1100 - páteřní cyklotrasa           3,239
 • 1108 - páteřní cyklotrasa           7,481
 • 1109 - páteřní cyklotrasa           7,111
 • 1120 - páteřní cyklotrasa           3,059
 • Jaroslava Boreckého                0,493
 • Puklicova                                 0,451
 • Spojka ke "G"                          0,067
 • Spojka Plavská                        0,063

Celková délka cyklotras činí 70,575 km.

 Pozn. :Prostý součet délek jednotlivých tras je větší než 70,575 km, to je dáno tím, že v jedné trase vedeu některých případech více cyklotras, např. po Zátkově nábřeží vedou 4 cyklotrasy.

Celkový přehled délek cyklistických úseků dle typů

Typ úseku Délka [km] Podíl [%]

Typ úseku                                            délka (km)                    podíl (%)

 • Cyklostezka                                        1,834                            2,60
 • Stezka pro chodce a cyklisty             23,187                          32,85
 • Cyklistický pruh - vozovka                   0,009                            0,01
 • Cyklistický pruh - chodník                    1,071                            1,52
 • Cyklotrasa po vozovce                      38,987                          55,24
 • Cyklotrasa po chodníku                       5,487                            7,77

Celkem                                                         70,575                       100,00

Tabulka podílu jednotlivých povrchů z celkového plochy:

Druh materiálu krytu                             plocha (m2)                  podíl (%)

 • Živičný povrch (bez rozlišení)                256 626                        84,0
 • Dlažba velká (vozovka 16 cm)                  8 003                          2,6
 • Dlažba drobná (vozovka 10x10)                 455                          0,1
 • Dlažba zámková cementobetonová         8 496                          2,8
 • Mozaiková dlažba                                         59                          0,0
 • Dlaždice keramická                                     332                          0,1
 • Dlaždice betonová                                        33                          0,0
 • Dřevo                                                          459                          0,2
 • Panel betonový                                        4 137                          1,4
 • Cementový beton                                    1 914                          0,6
 • Plastbeton                                               2 046                          0,7
 • schody betonové                                            7                          0,0
 • Nezpevněno                                           21 800                         7,1
 • Ve stavbě                                                 1 086                          0,4

Celkem                                                         305 453                       100,0

Plány:

Projekčně se připravuje několik cyklostezek na tento a příští rok:

 • Cyklostezka na Včelnou
 • Cyklostezka do Roudného
 • Cyklostezka do Litvínovic
 • Cyklostezka poděl nově budované „Zanádražní komunikace I. a IV. etapa“
 • Cyklostezka poděl bývalé Sodovkárny
 • Lávka přes Mlýnskou stoku
 • Cyklostezka na Husově tř.. před Výstavištěm
 • Cyklostezka před Lidlem v ul. Labská
 • Cyklostezka Suchomel
 • Cyklostezka České Vrbné
 • Cyklostezka Zátkovo nábř.
 • Zvýšený přejezdový práh v ul. Čéčova
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. kv

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/
Cyklostezka Oslavany - Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezky/

5. Tipy na výlety-cyklovýlety

Cykloatlas on-line

Najdete zde bohatou inspiraci týkajícíc se výletů na kole. Trasu si můžete i sami naplánovat a změřit.

http://jdem.cz/b8wj22

Dálkové cyklotrasy

Jihočeským krajem prochází několik dálkových cyklotras.

První z nich je Sluneční trasa EuroVelo č. 7 (EuroVelo je evropská síť cyklotras, projekt Evropské cyklistické federace)

http://jdem.cz/b8yt39

Druhou trasou EuroVelo procházející JČK je Stezka železné opony (Eurovelo č. 13) http://jdem.cz/b8yur4

Mezi dálkové cyklotrasy patří i tzv. Greenways (koridory sloužící k rekreaci, sportu a nemotorové dopravě) http://jdem.cz/b8ysv9

V JČK do této sítě spadá:

Výlety na trase cyklovlaků

Spoustu tipů na cyklistické výlety vlakem včetně podrobného popisu tras, turistických zajímavostí a fotografií přináší České dráhy zde:

http://jdem.cz/b8vu73

Po výběru konkrétního cíle si na stránce můžete také najít vhodné vlakové spojení, nejbližší výstupní stanici, půjčovnu kol či elektro-kol nebo si zakoupit jízdenku on-line.

Další typy na výlety s využitím vlaků najdete zde:

http://jdem.cz/b8vw78

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Citace ze strategického plánu města České Budějovice pro léta 2017 - 2027

Doprava představuje jednu z hlavních bariér, které limitují jak stávající fungování, tak další rozvoj Českých Budějovic. Řešení dopravní situace je přitom potřeba vnímat jako nástroj, jehož účelem je zajistit vhodné podmínky jak pro život místních obyvatel, tak pro firmy, které ve městě působí a pro které je jak vnější, tak vnitřní doprava jedním z klíčových faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost na trhu. S ohledem na regionální význam Českých Budějovic a jejich rostoucí spádové území je navíc potřeba veškerá opatření plánovat nejen z pohledu města jako takového, ale i z pohledu osob, které do města dojíždějí za prací, službami či do škol. Jakékoliv řešení je tak nezbytné plánovat a realizovat v úzké spolupráci se sousedními obcemi tvořícími zázemí Českých Budějovic.

Pro zajištění efektivního fungování dopravy ve městě je potřeba volit řešení v podobě uceleného koncepčního přístupu, který bude reflektovat klíčové rozvojové záměry a koncepci rozvoje jednotlivých částí města.

Za nevyhovující lze s ohledem na výstupy analytické části označit dopravní situaci ve smyslu dostupnosti a prostupnosti města, tedy zejména špatné napojení města na ostatní regionální centra jako je Praha, Plzeň, nebo Linz, neexistující obchvat a nedokončené vnitřní okruhy města či neexistenci IDS, který by zajišťoval efektivní dostupnost města ze spádového území. Nevyhovující jsou také podmínky pro pohyb po městě, tedy zejména extrémní zatížení centra IAD vedoucí k častým kongescím zejména v centrální části města, nedostatek parkovacích míst, či nedostatečné napojení spádových oblastí, jednotlivých průmyslových lokalit a okrajových částí města alternativními druhy dopravy.

Problematikou městské mobility se pak zabývá stránka: http://ceskebudejovice.dobramesta.cz/

Další informace o čisté mobilitě jsou na stránce http://www.cb-cistamobilita.cz/

7. Fotogalerie

 


Novinky

Setkání s učiteli základních škol v Českých Budějovicích

13. 11. 2019 | Dnes se v Českých Budějovicích konalo setkání škol a pracovníků v environmentálním vzdělávání. V příspěvku "Jak na chytřejší dopravu" představila Jitka Vrtalová z Partnerství pro městskou mobilitu teorii i praxi udržitelné dopravy v českých podmínkách. Teorie není nikterak... číst dále
Setkání s učiteli základních škol v Českých Budějovicích

Modul: Seznam členů