Platforma pro mobilitu

Mobilita je téma intenzivně propojené s celou řadou oborů, důležitých pro integrovaný rozvoj měst – udržitelný rozvoj měst, klimatické změny v městských oblastech, inovativní mobilita (Smart strategie) nebo energetické koncepce (SEAP – akční plán pro udržitelnou energii) či sociální města a design ulice orientovaný na člověka. Města tak realizují nejen své vlastní koncepční dokumenty, mohou zároveň využít zkušeností odborných partnerů.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu proto inicioval vytvoření participační platformy, která by pomáhala zlepšovat podmínky v našich městech v oblasti financování, legislativy i know-how.

Asociace tak po celý rok 2018 pracovala na této vizi, a to prostřednictvím spolupráce s:

 • Akademickou sférou, zejména s FD ČVUT v Praze.
 • Úřadem Vlády ČR.
 • Ministerstvy a jejich organizacemi.
 • Kraji.
 • Sdruženími a asociacemi.
 • Komerční sférou.


  Pro aplikaci participační platformy CityChangers se využily principy, které jsou postaveny na následujících pilířích:

  • Dokumenty a úkoly Strategického rámce České republiky 2030 (https://www.cr2030.cz/strategie/), který má paralelu na novou vládní Koncepci městské mobility.
  • Dobrovolné závazky, které vychází z myšlenky jednat společně a udržitelně (https://www.cr2030.cz/zavazky/). Jedná se o vyhledání aktivit spojených s čistou mobilitou a udržitelnou dopravu.
  • Amsterodamský pakt z roku 2016, který je základem pro vznik Městské agendy pro EU. Městská agenda pro EU stanovuje 12 prioritních témat, na jejichž základě bylo založeno 12 tematických partnerství, jedním z nich je Partnerství pro městskou mobilitu.

  Posláním platformy je zároveň pomoci s příklady dobré praxe a definování problémových oblastí pro novou vládní Koncepci městské mobility, kterou Ministerstvo dopravy začne připravovat v letech 2019–2020 spolu s dalšími ministerstvy a s řadou partnerů. Jelikož aktivity k podpoře zavádění plánování udržitelné mobility na městské, krajské a národní úrovni nejsou záležitostí jedné instituce, asociace plánuje na podporu ministerstev vytvořit v roce 2018 podmínky pro ustanovení participační platformy, která by dokázala propojovat partnery ze státní správy a samosprávy, z řad odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, významných osobností a médií, tj. subjektů, kteří by se měly spolupodílet na přípravě a implementaci nové vládní Koncepce městské mobility.

  Identitu participační platformy a budoucí vládní Koncepce městské mobility můžeme definovat s pomocí společných témat:

  • ochrana životního prostředí a prevence klimatických změn;
  • podpora aktivní mobility;
  • změna pohledu na bezpečnost s ohledem na děti a seniory.

  Hlavními výzvami v českém prostředí je posílit schopnost interpretace dat a analýz; pracovat s dlouhodobou vizí a zároveň schopnost vize realizovat pomocí akčního plánu.

  Už v této části je třeba hledat ambasadory pro jednotlivé témata, kteří následně mohou pomoci se zviditelněním myšlenky na veřejnosti. Garance nad platformou ze strany vedení měst bude spočívat na spolupráci s konkrétními mediálně známými osobnostmi, mj. starostovi Říčan Vladimíru Kořenovi, a dále budou plnit důležitou roli předseda Asociace a zároveň radní pro dopravu města Jihlava Jaroslav Vymazal.

  Současně participační platforma chce pomoci s přípravou nové vládní Koncepci městské mobility, a to pomocí tří hlavních úkolů:

  1. Přispívat k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů (z pohledu asociace se jedná o aktivity popsaných v kapitolách 3.2. a 3.3. Výroční zprávy).
  2. Přinášet podněty pro zlepšení financování opatření městské mobility a pro vytvoření co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu v otázkách městské mobility.
  3. Přinášet podněty pro legislativní změny, které by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.

  Předpokladem úspěchu budoucí platformy je schopnost sladění tří proudů:

  • Politický proud: co považují politici za nejlepší volbu a co jsou ochotni financovat? Je tedy potřeba zajistit politickou podporu: tu lze hledat v organizacích a lidech, kteří mohou využít svou pravomoc k vytvoření plánu a realizaci a financování plánu; nacházejí se především v politických subjektech.
  • Strategický proud: jaké strategie předkládají odborníci jako řešení a jsou technicky proveditelné? Je potřeba použít přístup, který zajistí kompetence nad dopravními sítěmi a službami a dále zajistí technickou dokonalost ve vývoji plánu: odborné znalosti, dovednosti, data a informace nejen o sektoru dopravy, ale i o oborech, které s dopravou souvisejí, jako územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí a energie
  • Problémový proud: které problémy považuje širší veřejnost za urgentní? Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení.

  Ke stažení

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.