O nás

Partnerství pro městskou mobilitu je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Partnerství pro městskou mobilitu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií. Od roku 2013 se podařilo nejen prosadit celou řadu změn v legislativě, ale též realizovat konkrétní projekty ve městech a obcích. Změna souvisí mimo jiné i s tím, že Ministerstvo dopravy již nebude aktualizovat samostatnou strategii cyklistické dopravy, ale připravuje nově vládní koncepci městské a aktivní mobility.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu vznikl transformací z Asociace měst pro cyklisty, která existuje od roku 2013. Změnou názvu chce vyjádřit posun těžiště poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Změnu potvrdila valná hromada, která se konala dne 29. 3. 2019 v Praze. Aktivity spolku se nemění, stejně jako celková identita. Proto si Spolek nechává v názvu webové stránky www.cyklomesta.cz, aby bylo zřejmé, na jakých základech je Spolek postaven, a že stále platí, že cyklistická doprava je přehlížena.


Následující schéma ukazuje projekty, které rozvíjí Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty):


Partnerství se chce aktivně podílet na tvorbě nové vládní koncepce městské a aktivní mobility. Spolek proto úzce spolupracuje s řadou dalších partnerů, mezi kterými lze uvést zainteresovaná ministerstva, dále Fakultu dopravní ČVUT Praha, VŠE Praha a DFJP Univerzity Pardubice, Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, Univerzitu Palackého v Olomouci, Czech Smart City Cluster, SMO ČR atd. První jednání, které svolalo MD k přípravě nové vládní koncepce, proběhlo v duchu partnerství dne 19. 2. 2019.


  Jsme tu pro vás…

  Nabízíme podporu pro členy asociace, kterými jsou města, kraje, odborné organizace, nevládní a neziskové organizace (NNO), občanské iniciativy i firmy. Všechny naše aktivity mají jeden společný cíl – vytvoření týmu, který může změnit „tvář“ městských sídel.

  Členům poskytujeme odborné konzultace a zapojení do twinningového programu, pomoc při komunikaci s veřejností i klíčovými partnery ve městě. Chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsme členy (Smart Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu Panevropského plánu rozvoje cyklistiky).


  Ohlédnutí za rokem 2018

  Spojujeme …

  Asociace měst pro cyklisty dlouhodobě usiluje o vznik národní komunikační platformy, která má pomoci připravit a implementovat novou vládní koncepci městské mobility. Celkem asociace oslovila 45 subjektů a uskutečnila 77 jednání. V roce 2018 rozvíjela aktivity ve spolupráci s řadou partnerů pod společnou hlavičkou CityChangers.

  Chceme, aby národní strategické dokumenty reagovaly na problémy, se kterými se v oblasti mobility a dopravy potýkají česká města. Připravujeme podklady a přehledy pro státní správu i mezinárodní organizace. Naším cílem je zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, financování i znalostí.

  Učíme (se), pomáháme, jezdíme za vámi …

  Vzdělávání a výměna know-how patří k důležitým aktivitám asociace. Mentoring napříč Asociací směřuje k vzdělávání nových manažerů městské mobility. Pomohli jsme vytvořit web Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz), který pojal toto široké téma a dokázal se přiblížit novým potřebám měst.

  Asociace nabízí pomoc s vytvořením webové aplikace dle šablony, která by pomohla představit veřejnosti principy městské mobility. Ze vzájemné výměny zkušeností mezi členy a Asociací mohou čerpat všichni.

  Společně s Vámi organizujeme národní konferenci o městské mobilitě, odborné semináře, průběžně upravujeme výukové a twinningové programy. V rámci výměny zkušeností proběhla v roce 2018 jedna odborná konference na téma městské mobility, 2 workshopy, 6 seminářů a 12 prezentací na jiných akcích pro zástupce měst a odbornou veřejnost.  Proběhlo 26 konzultací přímo ve městech.

  Měníme naše města…

  Chceme motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. Přijedeme za Vámi na setkání s představiteli města, hlavními klíčovými partnery nebo připravíme společně s vámi veřejnou diskusi. V roce 2018 proběhlo 7 setkání s veřejností, nejčastěji v rámci Evropského týdne mobility, 8 workshopů ve školách a účastnili jsme se 1 tiskové konference. V oběhu je také soubor dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“ (Good City), které zavítaly letos do 12 českých měst. Asociace se společně s partnery představila na dvou veletrzích a velkých akcích pro veřejnost.

  Ve spolupráci se společností MasterCard vznikla strategie a vizuál kampaně, jejímž cílem je zapojit ve větší míře občany a pomoci tak veřejné diskusi. Každý se může zapojit na principu dobrovolných závazků.

  Díváme se za hranice…

  Přinášíme moderní poznatky a inovace z evropských i mimoevropských zemí. Asociace měst pro cyklisty byla v roce 2018 zapojená do celkem pěti mezinárodních projektů, jejichž úkolem je mezinárodní sdílení zkušeností na téma mobility.

  Významná byla spolupráce se sdružením EUROCITIES, a to v rámci projektu SUMPs-Up. Asociace měst pro cyklisty zpracovala závěry z konferencí a workshopů z českými městy jako podklad pro analýzu a srovnání evropských zemí. Výsledky jsou na https://en.dobramesta.cz/ (v anglickém jazyce).

  V roce 2018 dále pokračoval tříletý mezinárodní projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“, jehož součástí byla také Asociace. Projekt vede Institut regionálního rozvoje ve Wroclavi, kromě Asociace se do něj zapojilo dalších 5 polských a 4 čeští partneři, kteří dohromady zastupují všechny kraje podél celé česko-polské hranice.

  Asociace měst pro cyklisty se v roce 2018 stala v ČR koordinátorem projektu SIMPLA (http://www.simpla-project.eu/en/about/). Cílem projektu je propojit, či harmonizovat ve městech dva strategické dokumenty: plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, a strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs.