Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019

Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce: https://spokojena.olomouc.eu/

Je potěšující, že mezi prioritami jsou i cyklostezky (viz. opatření C.47 - C.51). Potěšujícím faktem tak je, že město Olomouc má nyní už témř 44 km cyklostezek a k dispozici 896 parkovacích míst pro kola.

Nicméně za poslední čtyři roky rozvoj cyklodopravy ustal. Proto je potěšující, že nová radnice počítá s podporou cyklodopravy. Plány jsou ale jedna věc a realizace druhá. Příkladem může být cyklostezka Olomouc - Chomoutov, na kterou obyvatelé této městské části čekají už 25 let. Dokonce jedna studentka z této části k tomu natočila video. Těchto problematických úseků je ale daleko více. Níže uvedená mapa hovoří jasně. Červené čáry ukazují, které úseky je třeba ještě vybudovat, aby vznikla ucelená síť cyklotras.

Proto zveřejňujeme seznam všech plánovaných opatření, které město chce vybudovat do roku 2022, abychom tím podpořili realizaci dané myšlenky.

Nícméně už teď víme, že obecně jsou v Česku dva problémy, se kterými se města potýkají při realizaci cyklostezek. Majetkoprávní vztahy a rozpočet. Kupříkladu již zmiňovaná cyklostezka Olomouc - Chomoutov  má tyto problémy s pozemky:

1) Státní pozemkový úřad:  pozemky parc. č. 631/43, 631/159, 631/339 v k.ú. Černovír a 1517/135 v k.ú. Horka nad Moravou - město jedná o udělení souhlasu se stavbou. Mělo by již souhlas mělo mít (srpe 2019).

2) Povodí Moravy: pozemky parc. č. 655/11 a 1115/1 v k.ú. Černovír - zbývá dojednat některé náležitosti, aby město mohlo předložit ke schválení příslušné smlouvy.

3) Agentura ochrany přírody a krajiny: pozemek parc. č. 1517/134 v k.ú. Černovír - po nedávném jednání (červen 2019) se zástulkyní AOPK se město dohodlo, že v nejbližší době předloží ke schválení pozemky SMOl, určené ke směně, aby mohlo nechat schválit pozemky ve vlastnictví ČR ke směně

4) Zemědělské družstvo Unčovice: pozemek parc. č. 1517/88 v k.ú. Horka nad Moravou - z jednání na konci května je město domluveno na odkupu dotčených částí pozemků v rámci předmětné etapy I.

5) Fyzická osoba č. 1: pozemek parc. č. 631/362 v k.ú. Černovír (nemůžeme uvádět osobní údaje vzhledem k příslušným právním předpisům o ochraně osobních údajů)  je město dohodnuto na odkupu dotčené části pozemku, kupní smlouva bude pravděpodobně předložena v Zastupitelstvu města Olomouce v září

6) Fyzická osoba č. 2: pozemky parc. č. 757/7, 762/3 a 763/10 v k.ú. Chomoutov - probíhají jednání o odkupu několika pozemků této osoby, která dříve nejednala. Je však pravděpodobné, že tato osoba bude nakloněna majetkoprávnímu vypořádání.

7) Fyzické osoby č. 3 a 4: pozemek parc. č. 757/5 v k.ú. Chomoutov - jedná se o osoby neznámého pobytu, které pravděpodobně již nežijí, přičemž město jednalo na matrice jak v obci Štěpánov tak v obci Horka nad Moravou, kde by byly údaje o těchto osobách uvedeny, avšak ani na matrikách město potřebné údaje o právních nástupcích nezjistilo. Město bude tedy hledat dále, ale s největší pravděpodobností bude hledat s projektantem alternativní cestu, jak se pozemku vyhnout.

8) Olomoucký kraj: rozsáhlý pozemek parc. č. 776/1 v k.ú. Chomoutov, probíhá jednání o majetkoprávním vypořádání, zde město nepředpokládá komplikace a zdržení.

P.S. Problémy s majekty jsou všude. V Uničově mají asi dobrý tým, který dokáže vyjednávat a vykupovat. Jinak by přeci nebylo možné, aby město mělo tak rozsáhlou síť cyklostezek.

Druhým problémem jsou finance Město Olomouc je zadlužené a je třeba rozumně investovat. Proč by to  ale mělo být více do cyklistické dopravy, než třeba do parkování?

Logika plyne z čísel, které známe:

Logika plyne z čísel, které známe:

Je velmi pozitivní, že obyvatelé města Olomouce jsou velmi disciplinovaní. Na krátké vzdálenosti chodí pěšky a jezdí na kole, vysoká je míra i využívání veřejné dopravy. Používání auta je ve srovnání s Evropou na nízké úrovni (jen 30% a to ještě kvůli tomu, že lidé používají auta na větší vzdálenosti).

Dále je třeba si uvědomit, že problémy s dopravou a parkováním městu dělají především přespolní. Je proto logické a úsporné, že město Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem bude povzbuzovat obyvatele z okolí, aby více využívali veřejnou dopravu, či nově i elektrokola, se kterými se dá v pohodě ujet i 15 km.

Na závěr si můžete stáhnout všechny potřebné informace k plánování cyklistické dopravy v Olomouci.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Olomouc a podpora cyklistické dopravy
Modul: Novinky