Pět krajů se zapojuje do činnosti Asociace měst pro cyklisty

16. 01. 2019

Do práce Asociace měst pro cyklisty se zapojuje stále více krajů.

Právě kraje představují významné subjekty v oblasti udržitelné městské mobility, které ovlivňují mobilitu ve městech. Zapojení kraje je pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty důležité - již dnes je jasné, že samotné město není schopné vyřešit plán městské mobility, veřejného prostoru a dopravy samostatně, ale jen ve spolupráci s dalšími partnery, v tomto případě ze strany kraje a jeho organizací. Podobně jako členská města, i kraje se mají aktivně zapojit nejen do podpory cyklistické dopravy, ale i městské mobility.

Bylo také otevřeno zcela nové téma „Kraje a rozvoj sítě dálkových cyklotras“. Je všeobecně známo, že některé problematické úseky na cyklistických trasách by nebyly nikdy zrealizovány, pokud by kraje nepřevzaly záštitu nad jejich projektovou přípravou a následnou realizací. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) proto kontaktoval kraje, zda uvažují o takové iniciativě s tím, že krajům umožnil, aby mohly podávat žádosti o realizaci cyklistických stezek. Analýza a možnosti jsou představené v dalším samostatném dokumentu, který je ke stažení zde.

V roce 2016 se stal jako první členem Asociace Ústecký kraj. V loňském roce 2018 přibyl kraj Královéhradecký, následovaný  Olomouckým a Libereckým

Dalším subjektem, který se stal členem Asociace již v roce 2014, je také hlavní město Praha. Ze své pozice může ovlivňovat a podporovat činnost všech 57 městských částí, které pod ní spadají. To se týká jak podpory a rozvoje dálkových stezek, jednotného monitoringu bezmotorové dopravy nebo například propagaci šetrné mobility pod značkou Čistou stopou Prahou. Klíčové bylo v loňském roce přijetí Plánu udržitelné městské mobility, který ovlivní podobu města a jeho mobilitu v následujích letech. Město pořádá pravidelně Evropský týden mobility (ETM), v roce 2017 byla Praha dokonce vybrána mezi tři nejlepší města, oceněná za vzorové řešení ETM.

Základním dokumentem, od kterého se odvíjí podpora cyklistiky v Praze je dokument Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze z roku 2010, který je doposud platným dokumentem. Podle ní je úkolem hlavního města:

 • zvýšit přepravnost cestujících na kole v Praze na 5–7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2–3 % celkové přepravní kapacity v zimě,
 • integrovat dopravní cyklistiku jako rovnoprávný a pro město výhodný druh dopravy do dopravního prostředí města a do všech „urbanistickokomunikačních“ plánů, studií a projektů,
 • připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a TP, které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města.

Na výstavbu cyklistické infrastruktury je opakovaně vyčleněno zhruba 30-40 miliónů Kč. Praha se zatím nepotýká s nedostatkem financí, ale s komplikovanou přípravou investičních projektů. Problémy jsou v procesech (př. změna z organizace města TSK na TSK a.s. apod.), v pozemcích (výkup) a v projednávání s dotčenými subjekty (často zejména s PČR).

Podle informací od pracovníků na infocentrech je zájem o cyklistiku v Praze a okolí poměrně velký. Nejvytíženější je oblast kolem Vltavy, které jsou využívány pro aktivity cyklo-, pěší i inline turistiky. Jde především o náplavku a trasy A2, A1 v některých úsecích.

Postupně se město snaží revitalizovat také dálkové trasy, které prochází Prahou (Greenway Praha-Vídeň, a dále trasy EuroVelo 4 a 7). Praha má hodně zelených ploch, které jsou určené také k rekreačnímu vyžití: Stromovka, Kunratický les, Divoká Šárka, Obora Hvězda, Prokopské údolí, Kozí hřbety, Modřanská rokle apod.

Vstup do Asociace připravují i další kraje, se kterými vedeme jednání. Zájem má Jihomoravský kraj, v roce 2018 Asociace spolupracovala například také s Krajem Vysočina, kde se konala setkání se studenty středních škol a příprava výstavy pod značkou City Changers. 

Zapojení krajů umožňuje:

  • Společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské mobility a cyklistické dopravy
  • Společný postup při marketingu a propagaci městské mobility a cyklodopravy jako šetrné alternativy, které lze využít oproti individuální automobilové dopravě.
  • Přispívat k aktuálním informacím o městské mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního opatření a určitého bezpečnostního prvku
  • Koordinovaný postup při budování cyklistických opatření
  • Koordinovaný postup při budování nových stezek regionálního a národního významu pro rozvoj cykloturistiky
  • Tvorba společných produktů pod hlavičkou Česko jede
Modul: Novinky