Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Vznikla ojedinělá studie pro Smíchovské nábřeží

21. 01. 2018

V Praze ojedinělá a svým zaměřením a rozsahem převratná objemová studie smíchovské náplavky a navazujícího území vznikla na objednávku páté městské části. Studie plánuje strategický rozvoj této části Smíchova, včetně záměrů a vizí, na další desítky let dopředu. Podporuje ji Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5.

„Studie je svým rozsahem a zaměřením zcela převratná, alespoň pokud jde o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak části navazujícího, vnitřního území. Je to na desítky let dopředu strategický, strukturovaný a čitelný materiál, který nasměruje a zásadně ovlivní rozvoj Smíchova,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09) a dodává: „Studie překládá v podstatě lokální řešení. Bylo by však dobré, aby s koncepcí rozvoje města přišlo i hlavní město. Zásadně postrádám koncepční celopražské směrování, potřebujeme znát návaznosti. Myslím, že tato studie může ukázat, jak se dá s prostorem pracovat a může se stát inspirací i pro hlavní město. Bez vize, strategie a plánování se neobejde žádné úspěšné podnikání a v případě rozvoje města je to úplně stejné.“ Studii nyní městská část připomínkuje, shromažďují se např. veškeré podněty a skutečnosti k následnému řešení dopravy. Po dopracování bude studie v její  konečné podobě zveřejněna.

 

Objemová studie zahrnuje levobřežní úsek od mostu Legií až po Zlíchov. Do šířky pracuje s korytem Vltavy, náplavkou i s ulicemi Smíchova, které zpracovává až k Nádražní ulici, resp. Štefánikově ulici a ulici Na Zatlance. „V podstatě se detailně věnuje každému metru řešeného území a všem možnostem, které se zde nabízejí,“ dodává starosta. Zpracovatel, kterým je Atelier 8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, zároveň jedná se všemi zásadními organizacemi, které v místě působí a mají zde aktivity, i s investory, kteří zde chystají své projekty.

Záměry

Studie koncepčně řeší nejen revitalizaci samotné náplavky, resp. její budoucí vzhled a funkci, a to včetně turistických a kulturních možností, ale i pěší propojení s oblastí Na Knížecí, parkování a dopravní obslužnost, vazby a propustnost, a to jak podél náplavky, tak ve vnitřním území Smíchova, dále objemové řešení budoucí zástavby, veřejného prostoru či parterů vybraných ulic. S prostředím pracuje nejen z urbanisticko - architektonického hlediska, ale i z pohledu sociologického. „Potřebujeme citlivě propojit turistiku s životním prostorem obyvatel a s podnikatelskou sférou, což je základ fungujícího města. A to je i cílem studie,“ doplňuje starosta. Vzhledem k tomu, že se studie zabývá i předpolím Barrandovského mostu, kde se pohybuje mnoho lidí bez domova, řeší se ve studii i tato otázka.

Vize

„Po zpracování a vyhodnocení všech vstupních informací, podkladů a možností máme studii, která zahrnuje nejen záměry a rozvojové možnosti realizovatelné v nejbližších letech, ale i vize, které nám jednotlivé oblasti nabízí,“ říká starosta Klíma. „Kromě praktických návrhů, které jsou pro fungující město zásadní, jako je například řešení propojení centrální části Smíchova s řekou či úprava terénů tak, aby náplavka byla pro lidi dostupná a příjemná, dostaneme do rukou i vize, tzn. teoretické možnosti území. Ty mohou být realizovatelné za pár let, za desítky let - ale třeba na jejich realizaci ani nikdy nemusí dojít, pokud nebude vůle či finance. Zásadní je, že budeme vědět, kam rozvoj směrovat. Což je důležité nejen pro radnici, ale i pro soukromé investory. Nastavíme tím možnosti Smíchova a jeho rozkvětu, abychom se lidově řečeno, neplácali ode zdi ke zdi. Takže to bude strategický materiál i pro naše následovníky na radnici,“ vysvětluje smysl studie starosta.

Následné řešení

Na objemovou studii postupně naváže řada dílčích architektonicko – urbanistických studií. Ty budou samostatně a detailně řešit jednotlivé oblasti a lokality, vytýčené v objemové studii. V dalším krátkodobém či dlouhodobém výhledu pak postupně dojde k diskusím o jednotlivých studiích, přípravě rozpočtů a samotným realizacím. 

Objemová studie: zahrnuté záměry, studie a návaznosti

Revitalizace parteru ulic

Revitalizace parteru ulic: Vítězná, Petřínská, Vodní, Malátova, Pavla Švandy ze Semčic, Kořenského, V Botanice

Revitalizace parteru ulic: Matoušova, Lesnická, Pecháčkova, Lidická, Na Bělidle, Jindřicha Plachty, Vltavská, Pivovarská (protažení k řece), Na Valentince, U Železničního mostu


Revitalizace parteru ulic: Pod Tratí, Na Plzeňce, Kotevní, U Královské louky, Rozkošného, Moulíkova

Úprava vltavského dna v návaznosti na řešení přilehlých břehů

Revitalizace předpolí Dětského ostrova - River art district

Revitalizace Dienzenhoferových sadů - podzemní parking, parter

Cyklostezka - Janáčkovo nábřeží, Hořejší nábřeží

Revitalizace severní části smíchovské náplavky

Pop-up revitalizace severní části smíchovské náplavky

Kulturní HUB

Revitalizace parteru severní části smíchovské náplavky

Vertikální propojení s Vyšehradským železničním mostem - Volumetrická studie

Regulační plán -  Sportovní klub Smíchov

Smíchovská náplavka

Řešení náplavky u botelu Admirál

Strategie využití kobek

Hořejší nábřeží

Prague Wheel - součástí je náplavka a přístaviště

Řešení parteru na Hořejším nábřeží

Zprostupnění areálu pivovaru

Vertikální propojení s Vyšehradským železničním mostem - Volumetrická studie

Regulační plán -  Sportovní klub Smíchov

Lávka na Císařskou louku

Císařská louka

Veřejné komunikace - Císařská louka

Regulační plán přístavu - Císařská louka

Park Císařská louka

Zefektivnění organizace přístavu

Rozšíření mostu na Císařskou louku

Regulační plán - Smíchovský přístav

City logistika - hub

Propojení náplavky Smíchovského přístavu a Císařské louky

Humanizace Strakonické a Nádražní ulice

Dopravní řešení ulic Nádražní a Strakonická

Tunel pod Strakonickou - parking + dopravní propojení

Smíchovské nádraží - studie využití území

Smíchovské nádraží - zadeskování

Předprostor Smíchovského nádraží

Propojení Smíchova a Radlické

Využitelnost lokality Zlíchov, Lihovar - volumetrická a dopravní studie

Revitalizace severní části cyklostezky

Krátkodobé kotviště říčních lodí

Předpolí Barrandovského mostu: Urban - grafitti - jungle

Revitalizace koryta Dalejského potoka

Low-cost zázemí pro osoby bez domova

Přírodní generátor - biocentra

Kulturní prostor - Bistro Koryto

Skatepark  a parkour trail Barrand

Rozhledny

Revitalizace pěších tras Barrandovského mostu

Revitalizace jižní části cyklostezky

 

Související studie projektů - nábřeží a blízké okolí

Plavební komora - Praha - Staré město - DSP

Dětský ostrov - dětské hřiště - obnova a rozšíření - DUR, DSP

zasíťování kobek - smíchovská náplavka

Prague Wheel – DUR

Zpracování generelu cyklistických tras - ADOS

Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

Cyklostezka Palackého most - Erpet - SP

River Terrace hotel - SP

Nádražní - Strakonická - dopravní studie 12/2013

Centrální Smíchov - A69

Císařská louka - lávka - Analýza variant a doporučení dalšího postupu při přípravě stavby

Smíchov přístav - Koncepční studie

Smíchov - doprava - útvar hlavního architekta HLMP - koncepční studie

Radlická radiála - napojení Zlíchov – DUR

Ověřovací studie Smíchov, Praha 5 - Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží - A69 - volumetrická studie

Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní – Na Zlíchově / Přeložka TT - DUA

Polyfunkční areál Smíchov - volumetrická studie

Zlatý lihovar - rezidenční komplex - volumetrická studie

 

 

Současný vzhled Smíchovské náplavky

Plánovaný vzhled náplavky

Modul: Novinky