Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Připravuje se Cyklostrategie EU

15. 01. 2017

O Cyklostrategii EU: „Podaří-li se motivovat víc lidí, aby jezdili na kole častěji, může to přinést společensko-ekonomické přínosy v hodnotě miliard eur. Proto se partneři z různých oborů a odvětví spojili a vytvořili návrh Cyklostrategie EU, která doporučí cíle a stanoví opatření a akce, jež spadají do kompetencí EU. Po zveřejnění na konferenci Velocity 2017 v červnu tohoto roku bude návrh předložen Evropské komisi jako inspirace pro budoucí aktivity.“

Podrobné informace na www.cyclingstrategy.eu.

Více než 20 odborníků z různých organizací, které se podílejí na kampani Cyklostrategie EU, se 25. listopadu poprvé setkalo nad přípravou plánovacích dokumentů a návrhu pro budoucí cyklostrategii. Toto setkání bylo prvním ze čtyř plánovaných. Jejich obsah vychází z mnoha veřejných akcí a workshopů, které proběhly v předchozích 18 měsících. Přípravný dokument by měl sloužit k identifikaci klíčových opatření na úrovni EU. V rámci konference Velo-city 2017v Arnhemu-Nijmegenu bude předán komisařce pro dopravu Violetě Bulcové.

Kdo se zapojil?

V rámci iniciativy ECF jsou součástí expertní skupiny zástupci evropských zájmových skupin jako POLIS, Evropské rady pro bezpečnost dopravy, Evropské aliance pro veřejné zdraví, Green Budget Europe a CONEBI. Národní hlas zastupují národní cyklokoordinátoři z Lucemburska a Maďarska, zástupci Dánské cyklistické ambasády a holandské platformy CROW. Dalšími partnery jsou Transport for London, Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ), Mezinárodní unie cyklistů (UCI), Katolická univerzita v Lovani, rakouský Verracon a v neposlední řadě kontaktní osoba pro cyklistickou dopravu z generálního ředitelství EK pro dopravu a mobilitu (DG MOVE) v pozici pozorovatele. V přípravné fázi se také zapojila také Asociace měst pro cyklisty a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Díky němu by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v České republice.

Odborníci diskutovali o celkových strategických cílech, o návrzích 11 kapitol a o prvním souboru strategických doporučení, který se opírá o  zprávu Evropského výboru pro regiony a výsledky průzkumu veřejného mínění k této tématice. Všichni se shodli na tom, že časový horizont pro Cyklostrategii EU by neměl být delší než do roku 2030.

1 Národní strategie pro cyklistickou dopravu

 • 1.1 Vytvořte silné „cyklistické sítě“ (např. pracovní skupiny) na horizontální i vertikální úrovni
 • 1.2 Národní informační centrum / „Bike Academy“ pro účely školení odborníků a zvyšování kompetencí
 • 1.3 Propagační opatření, která podpoří image cyklistické dopravy
 • 1.4 Monitoring a evaluace všech opatření v oblasti cyklistické dopravy / Poskytování informací síti THE PEP
 • 1.5 Vytvoření národní strategie cyklistické dopravy, její aktualizace a průběžné zkvalitňování
 • 1.6 Zřízení funkce národního koordinátora cyklistické dopravy
 • 1.7 Realizace pro-cyklistických opatření ve veřejném sektoru, která budou sloužit jako vzor

2 Jakou infrastrukturu potřebují cyklisté

 • 2.1 Vypracujte metodiku pro budování transevropské cyklistické sítě
 • 2.2 Vybudujte nadnárodní síť cyklotras
 • 2.3 Vybudujte národní síť cyklotras
 • 2.4 Normy pro cyklistickou infrastrukturu

3 Rozvoj vnitrostátní cykloturistiky

 • 3.1 Založte koordinační centra vnitrostátních cykloturistických aktivit (EuroVelo)
 • 3.2 Vytvořte národní cyklistický program

4 Financování

 • 4.1 Zajistěte vhodné finanční zdroje pro bezpečnou a komfortní cyklistickou infrastrukturu
 • 4.2 Snažte se o vyšší míru využití mezinárodních programů financování

5 Fiskální systém

 • 5.1 Náhrada za kilometry nepodléhající zdanění pro ty, kdo do práce jezdí na kole
 • 5.2 Pojistka při koupi elektrokola

6 Inventarizace, harmonizace a standardizace

 • 6.1 Integrujte regulační normy na podporu cyklistické dopravy a zvyšování bezpečnosti cyklistů do Vnitrostátních pravidel silničního provozu

7 Cyklistická doprava a plánovací procesy

 • 7.1 Předpisy a normy pro plánování infrastruktury, které jsou vstřícné vůči cyklistům
 • 7.2 Multimodální dopravní agentury
 • 7.3 Uvažujte o cyklistické dopravě v rámci dopravního plánování
 • 7.4 Zařaďte cyklistickou dopravu do stávajících evropských a mezinárodních předpisů a plánů
 • 7.5 Přeprava jízdních kol ve vozech veřejné dopravy
 • 7.6 Systém bike&ride

8 Indikátory a benchmarking v cyklistické dopravě

 • 8.1 Shromážděte alespoň minimální soubor indikátorů, který umožní monitorovat úroveň cyklistické dopravy ve vaší zemi a provádět první sebehodnocení
 • 8.2 Zorganizujte národní průzkum dopravního chování ve vaší zemi v souladu s doporučeními Eurostat Passenger Mobility Guidelines
 • 8.3 Doporučení pro Evropskou hospodářskou komisi OSN, aby věnovala více pozornosti statistikám z oblasti cyklistické dopravy
 • 8.4 Věnujte víc pozornosti statistikám k cyklistické dopravě i na celoevropské úrovni
 • 8.5 Zdůrazněte přínosy cyklistické dopravy prostřednictvím společné metodiky
 • 8.6 Integrujte přínosy cyklistické dopravy do dopravního plánování
 • 8.7 Zdravotní přínosy využijte v rámci analýzy nákladů-přínosů

Co nás čeká v roce 2017?

Během následujících tří měsíců dojde k dalšímu rozpracování těchto strategických doporučení a v březnu 2017 bude návrh umístěn na internet a otevřen pro připomínkování. Část přípravného dokumentu týkající se přínosů bude prezentována již příští týden 6. 12. v rámci veřejné akce „Socioekonomické přínosy cyklistické dopravy: přemýšlejte o tom, co má pro vás cenu“.

 

Dokument by měl politikům nabídnout silné argumenty pro podporu bezmotorové dopravy. Součástí dokumentu, u jehož zrodu stáli především zástupci Rakouska a Francie, bude také doporučení, jak přistupovat k cyklodopravě na národní a mezinárodní úrovni. Dokument bude důležitý například pro sjednocení pravidel a zákonů. Zákony a pravidla provozu pro cyklisty se v jednotlivých zemích liší, to může vytvářet nebezpečné situace. Například německý turista dnes možná často ani neví, že na přejezdu pro cyklisty v Česku nemá přednost.

 

 

Podpora cyklistické a pěší dopravy je důležitou součástí THE PEP programu, jehož hlavním kontaktním místem pro oblast dopravy v ČR je Centrum dopravního výzkumu . Myšlenka společné evropské strategie se objevila v takzvané Pařížské deklaraci, která byla podepsaná letos v dubnu na setkání nejvyšších představitelů zemí zapojených do THE PEP programu. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují.

 

Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

 

Jízdní kolo jako dopravní prostředek používá kolem 7 % obyvatel EU. Celkově tak ročně ušetří nejméně 205miliard euro, to znamená více než 2 euro na každý ujetý kilometr. Více než polovinu z této částky přitom mají na svědomí zdravotní přínosy. Kromě nich jsou započítané i úspory času v dopravních zácpách, paliva, zlepšení kvality ovzduší a hluku a také podpora místní ekonomiky a cestovního ruchu.

 

Pro podporu cyklistické dopravy je také důležitý rozpočet, který jednotlivé evropské země vydávají na budování bezpečné infrastruktury. Obyvatele našich měst zajímá přirozeně především vlastní bezpečí. Pokud jim budou politici říkat, že mají jezdit na kole, protože tím zlepší stav ovzduší ve městě, asi to velký efekt mít nebude. Aby se skutečně zvýšil počet lidí, kteří si občas vezmou na cestu do školy nebo do práce také kolo, musí mít kde jezdit, je tedy potřeba nabídnout jim bezpečnou a komfortní cyklistickou infrastrukturu.

 

Podrobné informace:

 

 • K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Tento dokument definuje pět klíčových okruhů, které je potřeba řešit.
 • Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více zde

Zdroj: Evropská cyklistická federace

Modul: Novinky