Zákon o pozemních komunikacích: Některé stezky budou veřejně prospěšnými stavbami

27. 10. 2015

Stezky pro cyklisty vedoucí podél silnic I. třídy budou od nového roku veřejně prospěšné stavby. Tuto změnu obsahuje čerstvě schválená novela zákona o pozemních komunikacích, která nabude účinnosti k 31. prosinci 2015.

Konkrétně novela č. 268/2015 Sb. uvádí v § 17:

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

(2) Podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo omezit

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

 

Kromě toho zavádí novela řadu dalších změn. Nejpodstatnější jsou:

  • Pro účelové komunikace je nově silničním správním úřadem obec s rozšířenou působností; pro místní zůstávají všechny obecní úřady (§ 40).
  • K připojení na pozemní komunikaci už není třeba souhlas vlastníka komunikace, ale jen jeho stanovisko.
  • Změny ve vyvlastňování (§ 17): Pro novou stavbu místní komunikace lze vyvlastnit jen v případě, jedná-li se o místní komunikaci 1. třídy.
  • Zakotvena možnost „vyhnat“ nákladní tranzit na dálnice a silnice 1. třídy.
  • Nová skutková podstata přestupku poškození účelové komunikace bez vozovky takovým způsobem, že je znemožněno její obecné užívání (např.: vykopání jam; rozorání).

Zdroj: Ombudsman - veřejný ochránce lidských práv

Modul: Novinky