Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Hledáme město pro MEPS - ­mezinárodní studentský dopravně-inženýrský seminář

03. 01. 2020

Hledáme město, které potřebuje vyřešit několik dopravních úloh ve městě. Studenti by v rámci semináře MEPS je navrhli a zpracovali.  Město by to stálo jen ubytování, stravné a zajištění prostor. Náklady pro město se mohou pohybovat kolem 100 tis. Kč.  Na druhé straně město bude mít ze semináře finanční přínos – studentské práce (6-8) na úrovni studií mohou městu ušetřit 500 – 700 tis. Kč. Příklad výstupů z roku 2017 – Přerov: http://www.prerov.dobramesta.cz/meps

Město se hledá do 10. 1. 2020. Své nabídky pište na doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, Konviktská 20, Praha 1, tel.: 604 846 823, email: carsky@fd.cvut.cz

Anotace:

V rámci výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní se již několik let velmi dbá na udržení a především dalším rozvoji projektově orientované výuky. Projektově orientovaná výuka byla na fakultě založena již ve školním roce 1995 – 1996 jako zcela nová forma zakončení inženýrského (nyní magisterského) studia. Ve spolupráci s kolegy z Ústavu dopravního plánování a dopravního inženýrství (the Institute of Transport Planning & Traffic Engineering) pod vedením profesora Knoflachera se začal organizovat mezinárodní studentský seminář MEPS (Middle European Project Seminar). Tento seminář je určen studentům ČVUT v Praze, Technické univerzity ve Vídni a Budapešťské technické a ekonomické univerzity.

Zástupci vybraného pořadatelského města spolu se zástupci různých dopravně zaměřených institucí mají za úkol studentům vybrat několik zajímavých dopravních úloh ve městě, jejichž řešení později studenti v rámci semináře MEPS navrhnou a zpracují. Tyto úlohy jsou většinou spjaty s řešením křižovatek, organizace dopravy ve městě nebo parkování či jsou zaměřeny na pěší provoz a cyklistickou dopravu. V posledních letech se města také zaměřují na informační systémy a orientační značení ve městě. Studenti ze všech tří univerzit jsou rozděleni do skupin a společně se tak podílejí na výsledném řešení. Touto spoluprací mají studenti možnost se nejen zdokonalit v cizích jazycích, ale též získat nové dopravní znalosti a dovednosti, které se používají v ostatních zemích. Jako nejdůležitější část tohoto semináře se považuje samotná závěrečná prezentace výsledků řešení jednotlivých skupin. Tato prezentace se většinou odehrává před zástupci města, experty z oblasti dopravy a případně i občany, kteří se o problematiku zajímají. Není výjimkou, že jsou prezentace nahrávány místní či regionální televizní stanicí či rozhlasem. Každá skupina má při prezentaci za úkol zhodnotit současný stav a zároveň obhájit nové návrhy, které by měly vést ke zlepšení situace v dané lokalitě. Na závěr každé prezentace je prostor pro dotazy, popřípadě doplnění chybějících informací k řešení. V současnosti je probíhá příprava studentského semináře MEPS v roce 2014, kdy se hostitelské role zhostí vybrané město v České Republice.

Stručné informace o MEPS:

 • předpokládaný termín – 1. týden v červnu 2020
 • 6 - 8 mezinárodních skupin studentů z České republiky (ČVÚT), Rakouska, Maďarska, případně Ruska
 • cca 50 účastníků
 • zahájení v neděli večer slavnostní večeří (rout) za účasti zástupců města
 • pondělí – zadání dopravně-inženýrských úloh jednotlivým skupinám studentů
 • pátek odpoledne – prezentace studentských prací (promítání, výstava) – předpokládá se účast zástupců města i veřejnosti

Výstup: dopravně inženýrské práce ve stupni studie dle zadaných témat (česko – anglická verze)

 

Spoluúčast města:

 • stanovení 6-8 dopravně-inženýrských úloh, které chce město na svém území řešit
 • zajištění prostor pro slavnostní zahajovací večer + raut
 • zajištění ubytování pro účastníky (cca 50 lidí) – stravování (plná penze) v místě ubytování (představa zástupce ČVÚT – hotel Grand, hotel Mlýnská; doporučení odboru SMM – ubytovací a stravovací zařízení na Studentském náměstí)
 • zajištění učebny (sálu) od pondělí do pátku pro práci studentů (cca 40 lidí), nutný přístup nonstop, 6-8 pracovních míst (stoly, židle), s dostatkem zásuvek na 220 V, kopírka s barevnou tiskárnou formát A3, dle možností WiFi
 • poskytnutí aktuální uliční čáry města, případně včetně výškopisu a inženýrských sítí ve formátu .dwg
 • dostupnost konzultanta ze strany města po celý týden, který bude studentům k dispozici pro zodpovězení případných dotazů studentů. Nemusí být trvale v místě zpracování, stačí kontakt na telefonu (komunikace v češtině)  
 • zajištění prostory pro závěrečnou prezentaci (projektor, plátno) a výstavu (bannery) s možností účasti veřejnosti, závěrečný raut pro účastníky

 

Financování ze strany města:

 • pronájem prostor (úvodní setkání, pracovní místnost, prezentační prostory, včetně potřebného vybavení)
 • úvodní a závěrečný raut
 • ubytování s plnou penzí zahraničních účastníků (cca 35 lidí). Českým studentům hradí ubytování a stravování škola.

 

Ke stažení

MEPS 2020 propagacni letak.pdf (881 kB)
MEPS info.pdf (640 kB)
MEPS prezentace.pdf (3.4 MB)
Modul: Novinky