Setkání v Milevsku potvrdilo další směřování spolku

30. 10. 2019

Dnes přinášíme závěry mezinárodní konference „Promýšlíme své město, svou obec“, která se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019. Do jihočeského regionu Milevska se sjelo na 130 odborníků z nejrůznějších oborů, nechyběli zde zástupci státní správy, samosprávy, komerčního i neziskového sektoru, vzdělávacích institucí i oborových sdružení. Tato konference měla pomoci definovat prioritní směřování našeho spolku, které bylo následně odsouhlaseno správní radou dne 24. 10. 2019 (zápis ke stažení je zde).

 

Pomáháme s přípravou nové vládní koncepce městské mobility

Hlavní aktivita našeho spolku v roce 2020 je postavena na přípravě nové vládní koncepce městské a aktivní mobility. Myšlenka souvisí i s faktem, že MD již nebude připravovat pro příští období samostatnou Strategii rozvoje cyklistické dopravy, ale zahrne ji právě do připravované koncepce. Cílem je rozvíjet tuto koncepci pomocí čtyř pilířů korespondujících s evropským projektem Partnerství pro městskou mobilitu, který spolukoordinuje české MMR. Mimo jiné, právě podle evropského projektu se jmenuje i náš spolek (více zde).

Máme k dispozici řadu evropských projektů a doporučení k Plánům udržitelné městské mobility (PUMM), které byly prezentovány například na konferenci ve dnech 17. – 18. 6. 2019 v nizozemském Groningenu. Na podzim pak má vyjít aktualizovaná evropská metodika k PUMM 2. Základní principy PUMM 2 určitě převezmeme, ale jak ukázaly zkušenosti realizace PUMM v českém prostředí, musíme najít českou cestu.  Již nyní můžeme upozornit na několik podmínek, bez kterých není možné kvalitně řešit udržitelnou mobilitu.

 

Směřování spolku v roce 2020

Další směřování spolku je tak postaveno na následujících aktivitách v celkem čtyřech oblastech, které definoval stejnojmenný evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu:

 

1.     Správa a plánování

 • Spolupráce s pracovní skupinou ministerstev, která již byla vytvořena díky projektu PROSPERITY a která se podílí na přípravě nové evropské metodiky SUMP 2.0. Existence pracovní skupiny je důležitá i pro nově vznikající vládní koncepci.
 • Rozvoj dalších strategických partnerství jak s dalšími zájmovými sdruženími, akademickou sférou, tak i s komerčním sektorem.
 • Rozvoj komunikační strategie, spolupráce na medializaci problematiky prostřednictvím kampaně CityChangers, která v první fázi bude zaměřena na práci se školami. Kampaň zahrnuje rovněž spolupráci s médii.
 • Nezávislá konzultace při zpracování plánů udržitelné městské mobility s důrazem na jejich implementaci a komunikaci.

  

2.     Veřejný prostor a aktivní mobilita (Design ulice)

Ulice by měla odrážet životní styl obyvatel. Před několika lety byla ulice vnímána především jako prostor spojující destinace hlavně pro motorová vozidla. Dnes je v projektech ulic často vnímán chodec či cyklista jako velmi důležitý prvek a veřejný prostor začíná odrážet jejich životní styl. Pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč. Pro další aktivity spolku to znamená, že:

 • Je třeba spolupracovat s ŘSD a kraji při realizaci cyklistických pruhů tam, kde je to možné. Uliční prostor na silnicích I., II., III. třídy nemůže být vyhrazen jen pro auta.
 • Veřejný prostor ulic a náměstí není určen jen pro parkování. Je třeba spolupracovat s dalšími odborníky, nejen s těmi dopravními, o využití veřejného prostoru.
 • Je třeba zdůraznit význam aktivní mobility právě v kontextu tvorby veřejného prostoru.
 • Inspiraci ze zahraničí je potřeba aplikovat do českého prostředí. Dobrým příkladem je brožura „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“, která byla v češtině vydána ve spolupráci s rakouským sdružením FGM-Amor. Originální anglickou verzi je možné si stáhnout na tomto odkaze.

 

3.     Veřejná doprava a dostupnost:

Upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdyby polovina lidí z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města? Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility. Cílem je:

 • Rozvíjet spolupráci zejména s kraji a poukazovat na možnost, že mnozí lidé nemusí do měst dojíždět auty, ale využívat veřejnou dopravu.
 • Rozšíření záběru stávajících plánů mobility do úrovně sídelních/regionálních plánů.

 

4.     Inovace a moderní služby:

Chceme upozorňovat na moderní technologie, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Cílem je:

 • Propojení se s aktivitami Smart Cities
 • Rozvoj konceptu „Mobilita jako služba“

  

Součástí aktivit Partnerství i nadále bude sběr námětů pro finanční a legislativní změny v souvislosti s přípravou nové vládní koncepce městské a aktivní mobility.

 

Další informace:

 

Setkání v Milevsku potvrdilo další směřování spolku
Modul: Novinky