Podpora koordinovaného přístupu

Koordinovaný postup zainteresovaných ministerstev, krajů a měst v jejich jednotlivých oblastech kompetence je jediným východiskem pro uskutečňování politiky podpory městské mobility.

Tato iniciativa má za cíl pomoci nejen při zpracování nové vládní Koncepce městské mobility, ale také pomoci zavádět principy SUMP, které pomohou řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské a regionální mobility. Vytvoření širokého partnerství je klíčové, jedná o velmi provázané a komplexní téma řešené na mnoha úrovních, které nemůže řešit jedna, dvě organizace. Důležitá témata integrovaného plánování měst, jako např. udržitelný rozvoj měst, změna klimatu v městském prostředí, inovativní řešení mobility nebo koncepce sociálního města orientovaná na člověka, se dotýkají mnoha oborů a odvětví a vyžadují angažovanost nejrůznějších partnerských organizací a síťových struktur. A právě na tomto principu je založena spolupráce mezi partnery ze státní správy a samosprávy, z řad odborných, komerčních a místních organizací.

Více o tom, kdo stojí za platformou Partnerství pro městskou mobilitu najdete zde.

Hlavní úkoly budoucí platformy jsou následující:

a. Zajistit šíření know – how. Platforma se bude snažit přispět k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů.

b. Iniciovat finanční změny. Úkolem platformy bude vytvořit co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu.

c. Iniciovat legislativní změny. Legislativní změny by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.