Novinky

15 / 12 / 2016
Legislativa konečně nebude výmluvou


Cyklopruhy končící před křižovatkami, cyklostezka přerušená přechodem pro chodce, kde musejí cyklisté sesedat – to byl až donedávna obrázek běžný v každém větším i menším městě či obci. Od letošního února by mělo takových řešení ubývat. Mohou za to změny zákona o silničním provozu a navazující vyhlášky, které zavádějí hned několik důležitých novinek. Rok 2016 může být pro rozvoj cyklistické dopravy v českých, mosravských i slezských městech rokem změn. Poprvé totiž záleží především na tom, zda města či obce budou chtít tyto problémy řešit, protože legislativa již konečně nebude výmluvou, proč něco nelze. Nyní se ukáže, kdo to myslí s rozvojem cyklodopravy vážně.

Dne 20. února 2016 vešla v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. 361/2000 Sb. tzv. silniční zákon) pod číslem 48/2016 a tím se uzavře první kolo zásadnějších legislativních změn ve prospěch práv uživatelů jízdních kol. Od začátku roku totiž platí i novela zákona o pozemních komunikacích (z. 13/1997 Sb.) s označením 268/2015 Sb. a konečně úplně nová prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu (vyhl. č. 294/2015, která nahradila původní 30/2001).

Asociace cykloměst společně se Svazem měst a obcí ČR či nevládní organizace, ti všichni postupně od roku 2007 více či méně intenzivně poukazují na nedostatky české legislativy směrem k cyklistům.

Podívejme se nyní na několik nejdůležitějších novinek:

 

Sdružené přechody a přejezdy

Zásadním doplněním usnadňující život cyklistů, bude nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty (značka č. V8c). Půjde o dlouho očekávané prostorově nenáročné a jednoduché řešení, které nebude přerušovat společné stezky pro chodce a cyklisty v místech křížení s vozovkou tj. cyklisté nebudou nuceni slézat z kol a zásadním způsobem ubude svislého značení. Práva všech zůstávají stejná jako jsou dnes. Zároveň bude možné použít dvoubarevné světelné soustavy v režimu chodec + cyklista, lze očekávat přibývání těchto „přechodo-přejezdů“ (i v rámci signalizací) jako hub po dešti. Součástí novely (vyhláška č. 294/2015 ve znění 84/2016 Sb.)

Současně došlo i k aktualizaci přimknutého přejezdu pro cyklisty k přechodu pro chodce, který může být buď obousměrný při jedné straně, anebo po obou stranách přechodu pro chodce a to vždy jednosměrný. Vždy záleží na uspořádání navazujících stezek. Takto lze konečně ošetřit všechny situace křížení stezek s jinými komunikacemi. Pro zlepšení orientace mohou být vloženy symboly se šipkami (značení č. V8b). 

Zásadním rozlišovacím prvkem je uspořádání čtverců podél přechodu. V případě sdruženého přejezdu jsou čtverce těsně podél přechodu a posunuté o 0,5 m, v případě přimknutých přejezdů se vynechává odpovídající prostor a čtverce jsou v linii s pásy přechodu.

Vzorové řešení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, které propojuje stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem.  Foto: Květoslav Syrový

 

Přejezdy pro cyklisty

Nová úprava pravidel na přejezdech pro cyklisty dává jistou formu ochrany jezdcům, kteří se na nich už nacházejí. Nejde o žádnou změnu předností, pouze řidič nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Novelou je pouze ošetřena situace, kdy se již cyklista na přejezdu nachází a řidič jiného vozidla se k němu blíží.

Nově bylo definováno také místo pro přecházení, které je vzhledově podobné přejezdu pro cyklisty.

 

Cyklistické zóny

Jako cyklistické zóny, v zahraničí také nazývané  „cyklistické ulice“ budou označovány komunikace, kde je již dnes velká frekvence pohybu cyklistů, nebo se s ní do budoucna počítá. Cyklisté v ní požívají větší ochrany, automobily sem mají vjezd sice povolený, ale v režimu omezené rychlosti na 30 km/h, mohou parkovat jen na vyhrazených místech a nesmějí ohrozit projíždějící cyklisty.

Značení cyklozón ošetří připravovaná další novela vyhlášky č. 294/2015 (stejně jako sdružený přechod s přejezdem), která bude doplňovat také značky pro osobní přepravníky nebo zóny s dopravním omezením.

Cyklistická ulice v Lipsku. Foto: archiv Asociace cykloměst

   

   

Návrh značení cyklistických zón

 

Jízdní pruh pro cyklisty

Chybějící způsob značení cyklopruhu, který je obdobourakouského či švýcarského víceúčelového pruhu nazývaného jako jízdní pruh pro cyklisty, bude moci použít v podélném směru i vozidlo, pro které není přilehlý jízdní pruh dostatečně široký; cyklopruhy lze značit i v křižovatkách což znamená, že nemusí být přerušovány; v tomto pruhu se nesmí (vyjma integrovaného záchranného systému) zastavit ani stát.

Víceúčelový pruh v Uherském Hradišti. Foto: archiv Asociace cykloměst

 

Jízda na kole po chodníku

Velmi důležité opatření definuje možnost vymezit chodník i pro provoz jízdních kol s obdobnými právy a povinnostmi, jako je tomu v pěší zóně. Uvolní se tak prostor pro vyznačení fungujících cyklistických opatření např. tam, kde není prostor na řešení ve vozovce, cyklista by ve stoupání zdržoval provoz, na chodníku je minimum výstupů z domů či je na chodníku menší provoz chodců. Při jízdě po chodníku cyklista nesmí ohrozit chodce a v případě nutnosti musí zastavit. Jedná se o doplňkové opatření a jeho existence rozšiřuje možnosti. Ve vyhlášce je klíčová formulace „ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.“

Rašínovo nábřeží v Praze. Foto: archiv Asociace cykloměst

 

Stezky jako veřejně prospěšné stavby

Stezky pro pěší a cyklisty vedoucí podél dálnic, silnic a místních komunikacích I. tříd, jsou nadále považovány za součást komunikace, a jejich výstavba a údržba bude podstatně zjednodušená. Určuje to zákon o pozemních komunikacích s platností od 1. ledna 2016. Více najdete v samostatném článku na toto téma.

 

Zákon o silničním provozu dále:

 

Nová vyhláška znamená méně značek

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o silničním provozu (č. 294/2015) je v přístupu k uživatelům jízdních kol historicky takřka revoluční. Asi hlavní novinkou je možnost zřizovat chodníky či stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol.

Snižují se také nároky na množství značek, což výrazně zlevní jejich instalování a uleví veřejnému prostoru, kde je dnes už v mnoha případech „přeznačkováno“. Detailní přehled novinek ve vyhlášce a její aktuální znění najdete v kapitole „Novinky v paragrafech“.

Vyhláška bude v brzké době opět mírně novelizována, aby začlenila dále popsané změny zákona 361/2000.

Méně značek v ulicích bude díky nové vyhlášce 294/2015. Foto: archiv Asociace cykloměst

 

Zimní účet 2016: půl na půl

Z původních třinácti širších témat definovaných během let 2007-2009 a dosud stále dokola projednávaných, se novelou podařilo zlepšit do značné míry čtyři témata (menší množství dopravních značek, prostor s převažující funkcí, cyklopruhy označované také jako víceúčelové pruhy a zklidněné oblasti v podobě cyklozón) a zčásti se podařilo řešit oblast křížení, povinnost jet striktně při pravé straně a ochrana slabších uživatelů. Další témata byla řešena zčásti anebo vůbec.

Jde tedy jen o částečný posun. V zákoně a navazujících předpisech stále chybí další zásadní ustanovení, především nepovinné použití opatření pro cyklisty, jasná definice bruslaře a jeho umístění na společné stezce nebo definice práv, povinností a možností řádného řešení u cykloobousměrek. Stejně tak by bylo třeba provést sjednocení práv a povinností chodců a cyklistů u křížení ve vybraných případech a tomu přizpůsobit značení. Přednosti na stezce umístěné podél vozovky taktéž nejsou dořešeny a celé téma je ponecháno na místních poměrech a vždy lokálním řešení stavebního uspořádání série míst ležících mimo pozemní komunikaci.

Snad nám rok 2016 nadělí i aktuální Technické podmínky (TP) č. 65, 133 a především TP 179, které dnes již značně pokulhávají za legislativou. Pro některá města jsou totiž již na hranici použitelnosti.

 

Autor: Jitka Vrtalová a Květoslav Syrový

 

 

***************************************************************************

Podrobné informace:

Novinky v paragrafech

 

Novela zákona o pozemních komunikacích (z. 13/1997 Sb.) s označením 268/2015 Sb., platná od 31. 12. 2015

definuje jednu zásadní změnu, která se bude týkat především možností plánování, přípravy a investování do opatření pro chodce a cyklisty podél dálnic, silnic a místních komunikacích I. tříd, za jejichž příslušenství a související stavby lze nově dle §17 považovat i souběžné stezky pro cyklisty či stezky pro chodce a cyklisty.

 

Vyhláška 294/2015, kterou se nově provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích s účinností od 1.1.201, zavádí několik důležitých pojmů.

 

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 48/2016 s účinností od 20.2.2016 (Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Platné znění zákona s vyznačenými změnami je zde.

Nová opatření v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Podobných zákoutí by mělo v českých městech ubývat. Umožní to novinky v legislativě platné od února 2016. Foto: Pavel Šťastný


« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS