Seznam členů

Frýdek-Místek

1. Krátké představení města.

Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. K městu patří části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města je cca 5 161 ha.

Frýdek-Místek tvořila původně dvě města - moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v r. 1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006. Více...

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)


Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

3. Projekty pro rok 2018 (pomáháme budovat v našem městě Malou Kodaň)

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě - stávající stav

V roce 1999 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, výstupy byly následně zapracovány do územního plánu města. Část cyklostezek, navržená v generelu pro realizaci v I. etapě je již zprovozněna, v současné době se zpracovává pasport těchto stezek. Jedná se o následující cyklostezky:
Frýdek-Místek, průtah městem (v žádosti o dotace ze SFDI figurovala jako Oprava cyklostezky – průtah městem), v celkové délce 3,103 km, realizace – vyznačení vodorovným a svislým dopravním značením po stávajících chodnících v roce 1996. Stezka je vedena v souběhu se silnicí I/48, která prochází centrem města. Pro vedení cyklistické stezky je využita část chodníku, který byl zbudován v šířce 3,5 až 5,0 m a je silně frekventovaným pěším i cyklistickým tahem. Při vysoké dopravní zátěži na silnici I/48 ( v nejzatíženějším úseku bylo v době zřízení cca 35 tis. vozidel/den, dnes cca 40 tis. vozidel/den) bylo nezbytné vyčlenit část chodníku pro cyklisty z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu. V letech 2006 a 2007 prošla rekonstrukcí stezka kolem průtahu městem. Proinvestováno zde bylo celkem 17 mil. Kč na celkovou výměnu vysloužilých povrchů z litého asfaltu za živičný kryt a na estakádě pak byl proveden speciální pryskyřičný povrch. Více...

Z hostorie - rozvoj cyklostezek ve Frýdku-Místku

V roce 1999 byl zpracován Generel cyklistické dopravy pro Frýdek-Místek, výstupy byly následně zapracovány do územního plánu města. Část cyklostezek, navržená v generelu pro realizaci v I. etapě je již zprovozněna, v současné době se zpracovává pasport těchto stezek. Jedná se o následující cyklostezky:
Frýdek-Místek, průtah městem (v žádosti o dotace ze SFDI figurovala jako Oprava cyklostezky – průtah městem), v celkové délce 3,103 km, realizace – vyznačení vodorovným a svislým dopravním značením po stávajících chodnících v roce 1996. Stezka je vedena v souběhu se silnicí I/48, která prochází centrem města. Pro vedení cyklistické stezky je využita část chodníku, který byl zbudován v šířce 3,5 až 5,0 m a je silně frekventovaným pěším i cyklistickým tahem. Při vysoké dopravní zátěži na silnici I/48 ( v nejzatíženějším úseku bylo v době zřízení cca 35 tis. vozidel/den, dnes cca 40 tis. vozidel/den) bylo nezbytné vyčlenit část chodníku pro cyklisty z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu. V letech 2006 a 2007 prošla rekonstrukcí stezka kolem průtahu městem. Proinvestováno zde bylo celkem 17 mil. Kč na celkovou výměnu vysloužilých povrchů z litého asfaltu za živičný kryt a na estakádě pak byl proveden speciální pryskyřičný povrch.
Ostrava – Beskydy, vedená po levém břehu podél řeky Ostravice, zprovozněna na katastru města v celé délce jako stezka pro chodce a cyklisty I. část: dl.941 m, š. 2,5 m, od k.ú. Sviadnov po ul. Riegrovu. Povrch zámková dlažba, bez barevného rozlišení, C 9, realizace 1999 II. část: dl. 1352 m, š. 3,5 m, vedena po ochranné hrázi levého břehu řeky Ostravice, zprovozněna od napojení na stezku východ – západ u parku B.Smetany po ul. Ke splavu. Povrch ze zámkové dlažby, barevně odlišena část pro chodce a cyklisty, C 10, realizace 1999 III. část: dl.502 m, š. 2,5 m, navazuje na I. část u ul. Riegrovy, končí napojením na II. část u parku B.Smetany. Povrch ze zámkové dlažby bez barevného rozlišení, C 9, realizace 2003 IV. část: dl. 1236 m, vedena po levém břehu řeky Ostravice od ul. Ke splavu po konec k.ú. za areálem Policie, z toho 620 m š. 3,5 m, povrch ze zámkové dlažby barevně odlišené, C 10, dalších 616 m se živičným povrchem, š. 2,5 m, C 8. Doplněno sjezdem na ul. Stará Riviera dl. 173 m, š. 3 m, povrch ze zámkové dlažby bez barevného rozlišení, C 9, realizace 2003.
Palkovická – Olešná, v celkové délce 3, 804 km, realizace 2004, vedená - od podchodu pod sil. I/56 u plynáren samostatnou stezkou v dl.210 m, š. 2,5 m, zámková dlažba barevně nerozlišená, C 8, - dále po ul. Kvapilově do km 1,015, odtud podél ul. Kvapilovy na samostatném násypu dl. 240 m včetně lávky přes řeku Olešnou, š. 2,5 m, povrch zámková dlažba barevně nerozlišená, C 8, - navazující úsek dl. 300 m, š. 4 m (2,5 m cyklostezka, 1,5 m chodník), povrch zámková dlažba s barevným odlišením, C 10, - dále po hrázi přehrady Olešná, kde byl vyloučen provoz motorových vozidel vyjma účelové obsluhy Povodí Odry. Zrekonstruovaný úsek dl. 420 m, š. 5 m (3 m cyklostezka, 2 m chodci), povrch živičný, rozděleno vodorovným dopravním značením, C 10, - navazuje úsek mezi parkovištěm a ul. Na Hrázi v délce 201 m, š. 3 m, povrch zámková dlažba bez barevného rozlišení, C 9 - další část je vedena po stávajících komunikacích – ul. K Olešné, ul. Palkovické a ul. Kvapilově zpět k podchodu pod I/56, kde trasa navazuje na stávající cyklostezku Frýdek-Místek, východ – západ, vedenou převážně v souběhu se silnicí I/48. Tato stezka je navázána na dálkové cyklistické trasy č. 6004 a 6006, které jsou součástí trasy Brána Beskyd Frýdek-Místek – Staré Město (propojení cyklistické stezky Ostrava-Beskydy s městskou částí sídliště Slezská a sportovním areálem ve Starém Městě), vedená po pravém břehu řeky Ostravice a od soutoku po pravém břehu řeky Morávky, s lávkou do Starého Města a vazbou na probíhající cyklotrasy č. 6003, 6004, 6005 a 502. Celková délka 2,2 km, realizace v roce 2001, investorem bylo Sdružení obcí Frýdecko-Místecka, v jehož majetku je cyklostezka dosud vedena. Valná část cyklostezky byla vybudována na k.ú. obce Staré Město, která se k Frýdku-Místku těsně přimyká a slouží nejen občanům těchto obou sídel - hlavní trasa od lávky přes Ostravici (na Poříčí, v k.ú. Místek) podél Ostravice a Morávky až po připojovací úsek k ul. Na Podvolání v délce 1554 m, š.3,0 a 3,50 m, povrch převážně ze zámkové dlažby vyjma dvou úseků, upravených pro přístup nákl. vozidel pro údržbu toku se živičným povrchem (dl. cca 150 +50 m), C 9 - propojovací úsek od konce hlavní trasy po ul. Na Podvolání v délce 247 m, š. 3,5 m, živičný povrch, C 9 - lávka pro cyklisty a pěší přes řeku Morávku, dl.45 m, š. 3 m, C 9 - propojení z lávky na MK ve Starém Městě v délce 98 m, š. 3,5 m, povrch ze zámkové dlažby, C10 - propojení do sídliště Slezská, dl. 259 m, š. 3,0 m, povrch ze zámkové dlažby.
Cyklostezka za frýdeckým hřbitovem v délce 280 metrů obchází kolizní místo mezi ploty zahradkářské osady a přilehlých domů. Stezka je vedena kolem skleníků a zadní části areálu frýdeckého hřbitova. Její povrch je tvořen zámkovou dlažbou. V roce 2006 se zpracoval koncepční materiál, který doporučuje další etapy výstavby cyklostezek i s vazbami na okolní území, aby další rozvoj cyklotras mohl plynule pokračovat.
V závěru roku 2008 prošla rekonstrukcí cyklostezka Olešná od hráze přehrady kolem aquaparku až po ul. Nad Přehradou. Náklady na rekonstrukci tohoto 1040 m dlouhého úseku byly vyčísleny na 14,7 mil. Kč.
V druhé polovině roku 2009 byla realizováno napojení nádraží ČD a autobusového stanoviště na páteřní cyklotrasy vč. výstavby nové 100 m dlouhé a 3 m široké lávky pro pěší a cyklisty mezi ul. Svatoplukova a areálem SOKOLÍK. Do sítě cyklostezek tak přibylo dalších cca 1100 m stezek vedených jako smíšené či výhradně pro cyklisty.Na stavbu se podařilo získat příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6 913 000 Kč (finanční prostředky SFDI byly určeny jak na výstavbu cyklostezky, tak i lávky samotné).
Na podzim roku 2010 bylo dokončeno zokruhování cyklostezky kolem přehrady Olešná výstavbou úseku dlouhého 3,1 km vedoucího od akvaparku k rest. Rybárna na protějším břehu. Součástí stezky jsou i dva ocelodřevěné mostky přes vodní tok u loděnice a výpusť rybníku Řehánek a betonový propustek. Nyní je okruh kompletní, cyklisté a bruslaři tak mohou využít cca 5 km okruh ke svému potěšení. Celý okruh má hladký asfaltový koberec.
V létě roku 2013 byla uvedena do provozu dostavba cyklostezky na ul. Novodvorská napříč sídlištěm Slezská. Stezka navázala na kdysi provedený cca 300m úsek mezi ul. Pekařskou a domem čp. 3142. Mezi ul. Sadová a V. Závady byla stezka postavena jako smíšená, dále k ul. Pekařská a mezi ul. J. Čapka a domem čp. 3142 jako dělená. Na stezce je i první přejezd pro cyklisty ve měste. Součástí stavby bylo i zpevnění šachet kolektoru inženýrských sítí, který vede pod ní. Povrch stezky je ze zámkové dlažby. Celkové náklady na tuto cca 500 m dlouhou stavbu činily Kč 6.092.037,- vč. DPH. Stavba byla realizována za pomoci dotací EU.

Celková délka cyklostezek je cca 15,4 km (z toho je cca 1,5 km na katastrálním území Starého Města).

Níže jsou jsou fotky některých realizovaných úseků cyklostezek.

Zdroj: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/doprava/cyklodoprava-a-cyklostezky/rozvoj-cyklostezek-ve-frydku-mistku/

5. Tipy na cyklovýlety a další související informace

Cyklistická trasa (cyklotrasa) je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole. Více...

6. Informace o městské mobilitě - stávající stav, plány

Dopravní situace.

7. Fotogalerie

  P1000757 P1000756 20060407_DSCN1065 20060404_DSCN1049 20060404_DSCN1063

  20060410_DSCN1156 20060404_DSCN1041 20081210_olesna-u_toma 20060404_DSCN1046 20060410_DSCN1150

  20060407_DSCN1033 20060404_DSCN1040 20060728_st_mesto-lavka-vychod_slunce  lávka143  A23

 
Novinky:


19 / 11 / 2015: Statutární město Frýdek-Místek odsouhlasilo členství v Asociaci měst pro cyklisty

Statutární město Frýdek-Místek odsouhlasilo členství v Asociaci měst pro cyklisty

Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. Více informací o městě se dočtete zde. Ve vztahu k cyklistické dopravy lze uvést, že celková délka cyklostezek ...více

 


« zpět | přehled


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS