Ministerstvo pro místní rozvoj - Program IROP

Rychlé shrnutí (aktuální informace k 2. 11. 2016):

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá jak s podporou formou výzev pro individuální projekty, kde bylo první kolo již ukončeno a další se plánuje v roce 2017, tak s podporou přes tzv. integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). První kolo výzev pro tzv. integrované projekty je otevřeno do konce příštího roku 2017. Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP nebo v prezentaci Martina Jandy z MMR z 2. 11. 2016.

Podrobně:

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP. Jak uvedl RNDr. Alois Kopecký z odboru řízení operačních programů MMR, tento program klade důraz na dlouhodobé strategické plánování a požaduje soulad s principy udržitelné mobility. Počítá také s integrovanými nástroji – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Program je sestaven do čtyř věcných prioritních os s pátou osou technické pomoci. Celková alokace je 4,64 mld. eur. Osy jsou dále členěny do jedenácti věcně orientovaných specifických cílů, z toho dva cíle se týkají dopravy – podpora rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. třídy (více než 900 mil. eur) a podpora veřejné dopravy (473 mil. eur). IROP chce prioritně podpořit rekonstrukci/modernizaci 729 km silnic a 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras.

Pro městskou mobilitu je klíčová první prioritní osa – Infrastruktura, jejímž cílem je vytváření konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů. Vedle rekonstrukce, modernizace, popř. výstavby silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti si klade za cíl také snižování nezaměstnanosti, umožnění efektivní dojížďky za prací, snížení expozice obyvatelstva emisím a hluku ze silniční dopravy, odstraňování překážek mobility v dopravně nejhůře dostupných regionech, zvyšování bezpečnosti, omezování kongescí, zkracování jízdních dob a zlepšování dostupnosti služeb a cílů veřejnou dopravou.

Udržitelná mobilita je podpořena ze specifického cíle SC 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je alokováno přibližně 477 milionů eur a který je zaměřen na:

Příjemci se mohou stát kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR a subjekty zajišťující dopravní obslužnost.

Každopádně projekty ve městech nad 150 tis. obyvatel musí prokázat, že naplňují Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. že jsou v souladu s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). Projekty v obcích do 150 tis. obyvatel pak musí být v souladu s principy udržitelné mobility.

Obsah Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility:

1. Soulad projektu s principy udržitelné mobility

2. Integrovanost řešení – synergické efekty

3. Participativní přístup

Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP.

Poznámka: Asociace měst pro cyklisty spolupracovala na IROP ve vztahu k podpoře výstavby cyklistické infrastruktury . V této souvislosti byl dne 12.8.2013 zaslán dopis na ministra dopravy Zdeňka Žáka a také dopis na odbor strategií. Následně dne 27.8.2013 proběhlo na MD koordinační jednání, ze kterého byl přízen následující zápis. Byly napsány připomínky dne 15.6.2014 k IROP, které najdete zde. Asociace měst pro cyklisty se také účastnila jednání pracovního týmu IROP pro silnice, cyklostezky a dopravní obslužnost.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Pokud liniová stavba cyklo nebo projekt na zvýšení bezpečnosti (oddělení cyklo a pěších od místní komunikace) prochází více obcemi v IPRÚ a případně i obcemi v MAS, které mají svoji CLLD, jaký doporučujete nejlepší postup? Kdo má být žadatel?

Odpověď: Kdo bude příjemcem, záleží na dohodě mezi MAS a IPRÚ. Může být rozděleno na více navazujících projektů.

 

Otázka: U aktivit v oblasti cyklistické infrastruktury bychom se chtěli zeptat, zdali bude způsobilé i zavádění veřejných půjčoven kol.

Odpověď: Zavádění veřejných půjčoven kol způsobilé není.

 

Otázka: V souvislosti s přípravou Integrovaného regionálního operačního programu bych se Vás ráda zeptala, zda se v rámci SC 1.2 počítá i s podporou bikesharingu?

Odpověď: S podporou bikesharingu se v SC 1.2 nepočítá.

 

Otázka: Zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola v blízkosti frekventovaných tras a cílových destinací (např. v průmyslové zóně).

Odpověď: Zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola nebude v IROP způsobilé.

 

Otázka: Je možné jako rekonstrukci stávající cyklostezky doplnit chybějící veřejné osvětlení a současně odstranit bodové závady na cyklostezce (opatření pro zvýšení bezpečnosti)?

Odpověď: Rekonstrukce cyklostezky je možná v případě, že cyklostezka splňuje podmínku IROP, že cílem podpory je zvýšení regionální mobility pro cesty do práce, škol a za službami. Doplnění chybějícího veřejného osvětlení a odstranění bodových závad bude způsobilé. Rekonstrukce cyklostezek určených pro rekreační účely nebude způsobilá.

 

Otázka: V rámci IPRÚ plánujeme propojit fragmentovanou městskou síť cyklostezek. Při přípravě projektů jsme však narazili na problémy s výkupy pozemků. V místech několika plánovaných úseků se dnes nachází nezpevněné místní komunikace, které používají majitelé přilehlých nemovitostí za účelem příjezdu k těmto nemovitostem. Prodej pozemků pro stavbu cyklostezky podmiňují zachováním možnosti příjezdu autem. Prostorové omezení v dané lokalitě vylučuje paralelní vedení cyklostezky podél stávající nezpevněné komunikace. Vzhledem k platné legislativě to lze vyřešit jen tak, že část nové komunikace nebude označen jako cyklostezka, ale bude se jednat o zklidněnou místní komunikaci s dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou, která udělí výjimku vjezdu motorových vozidel majitelů nemovitostí za účelem obsluhy. V případě jednoho cca 2 km dlouhého úseku by se jednalo o 1,7 km klasické cyklostezky a zbývajících cca 0,3 km by bylo označeno dle výše uvedené specifikace, cyklista by zde měl zajištěn průjezd a jednalo by se v podstatě o cyklotrasu. Tyto situace jsou v urbanizovaném území bohužel velmi časté.Mohlo by se v celé délce jednat o uznatelné náklady? Nebo by byla uznatelná jen část, označená jako cyklostezka a zbytek by představovaly neuznatelné náklady, které by musel realizátor vynaložit za účelem nezbytného napojení uznatelné části cyklostezky?

Odpověď: V tomto případě by byl způsobilý jen úsek, označený jako cyklostezka, zbytek by byl nezpůsobilý v rámci SC 1.2 IROP. Investice do místních komunikací nejsou způsobilé.

Otázka: Může být cyklostezka v rámci jednoho projektu přerušena? Například 1 km nová cyklostezka s napojením na stávající místní komunikaci a na ni po několika desítkách nebo stovkách metrů pokračování cyklostezky?

Odpověď: Ano, cyklostezka může být v rámci jednoho projektu přerušena způsobem, který uvádíte.

Otázka: Jsou uznatelné i Stezky po chodce a cyklisty s odděleným provozem? (dopravní značka C10).

Odpověď: Ano, způsobilé budou i Stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (dopravní značka C10).

Otázka: Bude součástí uznatelných nákladů i např. odkud pozemků od Českých drah (právě např. u již zmíněných P+R)?

Odpověď: Nákup pozemku může být způsobilým výdajem do výše 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k velkému zájmu o realizaci projektů ze SC 1.2, ale budou pravděpodobně způsobilé výdaje omezovány na vlastní realizaci projektu. Vymezení způsobilých výdajů bude uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Otázka: Je možné v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ realizovat také cyklistické pruhy na stávajících komunikacích a opravy povrchů těchto komunikací?

Odpověď:Cyklistické pruhy je možné realizovat. Opravy povrchů budou způsobilé jen v části cyklistického pruhu.

 

Dotazy z měst:

To: noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz
Subject: FW: Dotaz - Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 
Vážená paní Noswitz,
 
Reaguji ještě na Váš dotaz z chatu na www.dotaceEU.cz ohledně Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility.
Jak jsem uvedla v předchozím emailu, obrátila jsem se s Vaším dotazem přímo na Řídicí orgán IROP a obdržela jsem následující odpověď:
 
Soulad s Dopravní politikou ČR 2014-2020 žadatel doloží ve studii proveditelnosti, která bude povinnou přílohou žádosti o podporu (v příslušné kapitole uvede stručný popis souladu v obecné strategické rovině). Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility bude předkládat každý žadatel při žádosti o podporu ke každému projektu v rámci specifického cíle 1.2 IROP, rozsah a podrobnost "karty" bude odpovídat velikosti projektu. Osnovu "Karty" a požadavky na ni kladené zveřejníme ještě před vyhlášením první výzvy, která se předpokládá na konci tohoto roku a bude zahrnovat aktivity – cyklistická infrastruktura, bezpečnost a telematika. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility má  doložit, že projekt je součástí nějakého širšího záměru (Strategického plánu nebo Plánu udržitelné mobility, či Územního plánu, Krajské dopravní strategie …). Dotyčný strategický dokument by měl být schválen příslušným orgánem a před schválením by měl proběhnout obvyklým mechanismem připomínek a projednávání s veřejností. Pokud obec takovým dokumentem disponuje (platný územní plán je dostačující), potom příprava "Karty" pro projekt bude pouze formální záležitostí.

 


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS