Ministerstvo pro místní rozvoj - Program IROP

Rychlé shrnutí:

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá jak s podporou formou výzev pro individuální projekty, kde bylo první kolo již ukončeno a další se plánuje v roce 2017, tak s podporou přes tzv. integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). První kolo výzev pro tzv. integrované projekty je otevřeno do konce příštího roku 2017. Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP

Stav čerpání k 1. 1. 2018 - SC 1.2 UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Dne 30.11.2017 ŘO IROP vydal aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce uzavřené 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“. Hlavním důvodem aktualizace bylo upřesnění vztažené k environmentálnímu indikátoru 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou.

Dne 7.9.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 72. výzvy IROP „Cyklodoprava II“. Zaregistrované žádosti o podporu převyšují alokaci výzvy o 214 %: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu: 71 za 784 mil. Kč z EFRR

Dne 9.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 73. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. Zaregistrované žádosti o podporu převyšují alokaci výzvy o 102 %: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 51 za 1,151 mld. Kč z EFRR

K 30.11.2017 byl stav otevřené 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“ následující: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 30 za 1,179 mld. Kč z EFRR; žádosti s vydaným Rozhodnutím 14 za 650 mil. Kč z EFRR

K 30.11.2017 byl stav otevřené 51. výzvy IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ“ následující: zaregistrované žádosti v pozitivním stavu 24 za 837 mil. Kč z EFRR; žádosti s vydaným Rozhodnutím 11 za 333 mil. Kč z EFRR.

Kontakt: Mgr. Martin Janda, vrchní ministerský rada Oddělení řízení Odbor řízení operačních programů; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, mob.:   +420 731 677 013 e-mail:  Martin.Janda2@mmr.cz

Podrobné informace k IROP:

Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP. Tento program klade důraz na dlouhodobé strategické plánování a požaduje soulad s principy udržitelné mobility. Počítá také s integrovanými nástroji – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Program je sestaven do čtyř věcných prioritních os s pátou osou technické pomoci. Celková alokace je 4,64 mld. eur. Osy jsou dále členěny do jedenácti věcně orientovaných specifických cílů, z toho dva cíle se týkají dopravy – podpora rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. třídy (více než 900 mil. eur) a podpora veřejné dopravy (473 mil. eur). IROP chce prioritně podpořit rekonstrukci/modernizaci 729 km silnic a 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras.

Pro městskou mobilitu je klíčová první prioritní osa – Infrastruktura, jejímž cílem je vytváření konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů. Vedle rekonstrukce, modernizace, popř. výstavby silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti si klade za cíl také snižování nezaměstnanosti, umožnění efektivní dojížďky za prací, snížení expozice obyvatelstva emisím a hluku ze silniční dopravy, odstraňování překážek mobility v dopravně nejhůře dostupných regionech, zvyšování bezpečnosti, omezování kongescí, zkracování jízdních dob a zlepšování dostupnosti služeb a cílů veřejnou dopravou.

Udržitelná mobilita je podpořena ze specifického cíle SC 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je alokováno přibližně 477 milionů eur a který je zaměřen na:

Příjemci se mohou stát kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR a subjekty zajišťující dopravní obslužnost.

Každopádně projekty ve městech nad 150 tis. obyvatel musí prokázat, že naplňují Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. že jsou v souladu s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). Projekty v obcích do 150 tis. obyvatel pak musí být v souladu s principy udržitelné mobility.

Obsah Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility:

1. Soulad projektu s principy udržitelné mobility

2. Integrovanost řešení – synergické efekty

3. Participativní přístup

Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP.

Otázky a odpovědi:


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS