O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

MD - OP Doprava 2014 - 2020

Tzv. OPD2 oproti dřívějším obdobím přináší vedle dálničních a železničních projektů i větší možnosti financování městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, metro), a to včetně inteligentních dopravních systémů (ITS). Podle Mgr. Michala Ulricha z odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR umožní tento program České republice čerpat celkově až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) alokovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti (FS).

Program obsahuje jednu prioritní osu pro technickou pomoc a tři věcné prioritní osy (konkretizované do specifických cílů, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny):

1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51 % celkové alokace – tj. cca 2,45 mld. eur): V rámci této prioritní osy budou podpořeny investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T (po r. 2016), multimodální nákladní dopravy (terminály), do drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.

Specifické cíle:

 

2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, 28,3 % celkové alokace – tj. cca 1,55 mld. eur): Tato prioritní osa zahrnuje investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti.

Specifické cíle:

 

3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,2 % celkové alokace – tj. cca 0,63 mld. eur). Tato prioritní osa se zaměřuje na investice do výstavby a modernizace silnic I. třídy.

Specifický cíl:

 

Čtvrtá prioritní osa je zaměřena na technickou pomoc, s alokací cca 0,07 mld. EUR, tj. 1,5 % celkové alokace z Fondu soudržnosti. Oproti předchozímu programovému období 2007–2013 byl tedy počet věcných os snížen z šesti na tři, což by mělo usnadnit čerpání a dát větší flexibilitu a provázanost při naplňování specifických cílů.

OPD2 počítá s využitím Integrovaných územních investic (ITI) i Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Příjemci podpory se mohou stát vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků, případně další relevantní subjekty. Prostředky tedy půjdou prioritně do měst, kde budou realizovány Integrované územní investice v rámci příslušných ITI a IPRÚ a kde projekty pomohou vyřešit dopravní přetížení a emise. Města si tak budou moci zbudovat nové tratě či zrekonstruovat nebo zmodernizovat stávající tratě.

Oproti předchozímu programovému období jsou zde také změny u věcného hodnocení projektů. Bude zavedena expertní hodnotící komise, a protože se konkrétní potřeby jednotlivých měst mohou navzájem velmi odlišovat, bude zapotřebí vzít v úvahu jejich strategie. Oprávněnost projektů tak bude třeba doložit dokumenty, které budou respektovat principy plánů udržitelné městské mobility. Program OPD2 ukládá jako podmínku čerpání městům nad 50 tis. obyvatel vypracovat nové nebo rozšířit stávající strategické dokumenty za účelem zajištění strategických rámců mobility, které budou vypracovány podle analogických principů jako PUMM.

Podrobnosti jako hodnotící kritéria, termíny pro podání žádostí a další naleznete na www.opd.cz.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Jak se stát členem
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

Web je realizován v rámci projektu Central MeetBike prostřednictvím programu CentralEurope,
který je spolufinancován ERDF.

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Cyklistická akademie - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS